Παιδιατρικὴ
Ear᾿ΩτοNose῾ΡινοThroatΛαρυγγολογία
Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου

Δρ. Νῖκος Ραπτάκης  

ΙΑΣΩ GENERAL, Μεσογείων 264, Χολαργός
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, Κηφισίας 37- 39, Μαρούσι

Τηλέφωνα:  210-6502-000, 697-444-2112, 697-444-2421 


Ἀδενοειδεῖς ἐκβλαστήσεις

(κρεατάκια)

Τί εἶναι οἱ ἀδενοειδεῖς ἐκβλαστήσεις (κρεατάκια);
Εἶναι μιὰ ἱστικὴ μᾶζα ποὺ ὑπάρχει φυσιολογικὰ στὸ πίσω μέρος τῆς μύτης (ρινοφάρυγξ), πάνω ἀπὸ τὶς ἀμυγδαλές. Πρόκειται γιὰ λεμφαδενοειδῆ ἱστό, ὅπως καὶ τῶν ἀμυγδαλῶν, μὲ κάποιες ἀνατομικὲς διαφορές. Εἶναι ἑπομένως ὄργανο τοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος, μέρος ἑνὸς εὐρύτερου σχηματισμοῦ, ποὺ φέρει τὸ ἐντυπωσιακὸ ἰατρικὸ ὄνομα "λεμφώδης δακτύλιος τοῦ Waldayer" (ἀνατομικὰ διακριτὲς ἁθροίσεις λεμφικοῦ ἱστοῦ στὴν περιοχὴ τοῦ φάρυγγος).

Οἱ ἀδενοειδεῖς εἶναι φυσιολογικὰ ἀθέατες στὴν ἀπ' εὐθείας ἐξέτασι, διότι τὶς κρύβει ἡ μαλθακὴ ὑπερῴα. Ὁ γιατρὸς χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ τὶς ἐξετάσῃ εἴτε ἐνδοσκόπιο εἴτε πλαγία ἀκτινογραφία ρινοφάρυγγος.

Τί εἶναι ἀδενοειδῖτις;
Μερικὲς φορὲς οἱ ἀδενοειδεῖς μολύνονται, καὶ τότε μιλοῦμε γιὰ ἀδενοειδίτιδα. Ἡ ἀδενοειδῖτις ἀρχίζει συνήθως μὲ μιὰ συνηθισμένη ἴωσι τοῦ ἀνωτέρου ἀναπνευστικοῦ (κοινὸ κρυολόγημα), μὲ δυνατότητα ἐπιμολύνσεως ἀπὸ κοινὰ μικρόβια. Τὰ παιδιὰ μὲ ὑπερτροφία τῶν ἀδενοειδῶν κάνουν εὐκολότερα ἀδενοειδίτιδα, ἡ ὑπερτροφία ὅμως δὲν εἶναι ἀπαραίτητη. Παίζουν ρόλο καὶ παράμετροι τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, καθὼς καὶ ἐπιδημιολογικὲς ἰδιότητες τῶν ἰῶν, οἱ ὁποῖοι ὡς γνωστὸν μεταλλάσσονται ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο. Ἡ ἀδενοειδῖτις μπορεῖ νὰ διαρκέσῃ γιὰ λίγες μέρες (ὀξεία) ἢ γιὰ ἑβδομάδες ἢ καὶ μῆνες (χρονία). Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἡ μύτη βουλώνει ἢ στάζει, δημιουργεῖται ὀπισθορρινικὴ καταρροή, πονοκέφαλος, βήχας κλπ. Οἱ συνηθέστερες ἐπιπλοκὲς τῆς χρονίας ἀδενοειδίτιδος εἶναι ἡ χρονία ὠτῖτις μὲ ὑγρὸ (ἐκκριτική) καὶ ἡ χρονία ρινοκολπῖτις.

Πῶς θεραπεύεται ἡ ἀδενοειδῖτις;
Ἡ ὀξεία ἀδενοειδῖτις σπανίως χρειάζεται θεραπεία, πέρα ἀπὸ λίγες πλύσεις μὲ φυσιολογικὸ ὀρό. Ἡ χρονία ἀνταποκρίνεται συνήθως καλὰ στὰ ἀντιβιοτικά, ποὺ χορηγοῦμε ἀπὸ τὸ στόμα. Σὲ περίπτωσι ὅμως ποὺ ἐπιμένει ἢ ἐπανέρχεται ἀφοῦ σταματήσουν τὰ φάρμακα, τότε οἱ ἀδενοειδεῖς πρέπει νὰ ἀφαιρεθοῦν (ἀδενοτομή), προκειμένου νὰ προληφθοῦν ἢ νὰ τεθοῦν οἱ βάσεις γιὰ τὴ θεραπεία ἐπιπλοκῶν, ὅπως ἡ χρονία ὠτῖτις καὶ ἡ χρονία ρινοκολπῖτις.

Τί σημαίνει ὑπερτροφία ἀδενοειδῶν;
Στὰ περισσότερα παιδιὰ κάτω τῶν 5 ἐτῶν τὰ κρεατάκια διατηροῦν μεγάλο μέγεθος, ὡς ἀπάντησι στὶς συχνὲς λοιμώξεις τῆς ἡλικίας αὐτῆς. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, καὶ καθὼς ὡριμάζει τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα τοῦ παιδιοῦ, οἱ ἀδενοειδεῖς φυσιολογικὰ συρρικνώνονται καὶ στὴν ἐφηβία ἔχουν ἤδη ἀσήμαντο μέγεθος. Σὲ ἀρκετὰ ὅμως παιδιὰ οἱ ἀδενοειδεῖς εἴτε μεγαλώνουν ὑπερβολικά, εἴτε δὲν μικραίνουν στὴν ὥρα τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φράσσουν τὴν ὀπισθία δίοδο τῆς μύτης, τὸν ρινοφάρυγγα, ἴσως καὶ τὶς εὐσταχιανὲς σάλπιγγες. Στὴν παρακάτω ἀκτινογραφία διακρίνεται ὁ λόγῳ τῆς ὑπερτροφίας στενωμένος ἀεραγωγὸς τοῦ παιδιοῦ.

Ὑπερτροφία ἀδενοειδῶν σὲ πλαγία ἀκτινογραφία ρινοφάρυγγος

Πολὺ συχνὰ ἡ κατάστασι αὐτὴ τῆς ὑπερτροφίας ἐπιπλέκεται μὲ χρονίζουσα λοίμωξι (ἀδενοειδίτιδα). Ἡ ἁπλῆ ὑπερτροφία μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ στοματικὴ ἀναπνοή, κακὴ διαμόρφωσι τῆς ὀδοντοστοιχίας, ροχαλητό, κλειστὴ ρινολαλία κλπ. Ἡ χρονίζουσα ἀδενοειδῖτις θὰ προκαλέσῃ σὲ λίγο πυώδη ρινοκολπίτιδα καὶ ἀνιοῦσα μέση ὠτίτιδα, μέσῳ τῆς εὐσταχιανῆς σάλπιγγος.

Πότε σκεπτόμαστε τὴν ἀδενοτομή;
-Ὅταν ἡ χρονία ἀδενοειδῖτις ἐπιμένῃ, παρὰ τὴν συντηρητικὴ ἀγωγή.
-Ὅταν ἡ ἁπλῆ ὑπερτροφία τῶν ἀδενοειδῶν προκαλῇ στοματικὴ ἀναπνοή, ἀνωμαλίες τοῦ σκελετοῦ τοῦ κρανίου καὶ τῆς ὀδοντοφυΐας (πχ ἀδενοειδὲς προσωπεῖο, στραβὰ δόντια, γοτθικὴ ὑπερῴα), ροχαλητό, παιδικὸ ὑπνοαπνοϊκὸ σύνδρομο κλπ.
-Ὅταν ὑπάρχῃ ὑποτροπιάζουσα ὠτίτις ἢ χρονία μέση ὠτίτις μὲ ὑγρὸ (μὲ συνέπεια τὴ βαρηκοΐα) ἢ ἀκόμη χρονία ρινοκολπῖτις.

Πῶς γίνεται ἡ ἀδενοτομή;
Ἡ ἐπέμβασι γίνεται διὰ μέσου τοῦ στόματος, μὲ γενικὴ ἀναισθησία, μὲ τὴν ἴδια διαρρύθμισι χειρουργείου, ὅπως καὶ ἡ ἀμυγδαλεκτομή (γι' αὐτὸ οἱ δύο ἐπεμβάσεις μποροῦν νὰ συνδυασθοῦν καλά, ἐφ' ὅσον χρειάζεται). Πρόκειται στὴν πραγματικότητα γιὰ ἀπόξεσι τοῦ ἀδενοειδοῦς ἱστοῦ. Πολλὲς φορὲς χρησιμοποιοῦμε γιὰ τὴν ἀφαίρεσι τὴ διαθερμία ραδιοσυχνοτήτων, ὁπότε ἡ ἀπώλεια αἵματος ἐλαχιστοποιεῖται. Ἡ ἀδενοτομὴ δὲν ἀπαιτεῖ συνήθως διανυκτέρευσι στὸ νοσοκομεῖο καὶ διαρκεῖ περίπου μισὴ ὥρα. Προηγεῖται ὁ κλασσικὸς προεγχειριτικὸς ἔλεγχος γιὰ τὴν ἀσφάλεια κατὰ τὴν ἀναισθησία, καθὼς καὶ προσεκτικὸς ἔλεγχος τῆς καλῆς ἀναπτύξεως τῆς μαλθακῆς ὑπερῴας, ὥστε νὰ μὴν προκύψῃ ἀνεπάρκειά της καὶ ἀνοικτὴ ρινολαλία μετὰ τὴν ἐπέμβασι. Τὰ παιδιὰ δὲν θυμοῦνται τὴ διαδικασία, οὔτε καὶ πονοῦν.

Πότε εἶναι ἡ καταλληλότερη περίοδος γιὰ ἀδενοτομή;
Ὅλες οἱ ἐποχὲς εἶναι κατάλληλες, μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι
τὸ παιδὶ δὲν εἶναι κρυωμένο (συνάχι, βήχας, πονόλαιμος, πυρετὸς κλπ). Ἐπειδὴ πολλοὶ γονεῖς θέλουν ὑποσυνείδητα νὰ ἀποφύγουν τὴν ἐπέμβασι, ἀναβάλλουν γιὰ μετὰ ἀπὸ κάτι (μετὰ τὶς ἐξετάσεις, μετὰ τὶς διακοπές, μετὰ τὰ Χριστούγεννα, μετὰ τὸ Πάσχα, μετὰ τὶς ἐκπτώσεις, μετὰ τὶς ἐκλογὲς κλπ), μὲ ἀποτέλεσμα εἴτε νὰ μή λύνωνται ποτὲ τὰ προβλήματα, εἴτε νὰ πέφτουν σὲ ἐποχὴ ἰώσεων (φθινόπωρο-χειμώνας), ὁπότε τὸ παιδὶ δὲν εἶναι ποτὲ ἀρκετὰ καλὰ γιὰ χειρουργεῖο.  Στὴν πρᾶξι, ἡ περίοδος μόλις κλείνουν τὰ σχολεῖα θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῇ ἰδανική, διότι δὲν εἶναι ἐποχὴ ἰώσεων καὶ διότι ἀρχίζουν τὰ θαλάσσια μπάνια, τὰ ὁποῖα βοηθοῦν πάρα πολὺ μετεγχειρητικά.

 

Ἀμυγδαλίτιδες, ροχαλητὸ καὶ ἄπνοιες

Ἡ Ὠτῖτις στὰ Παιδιά

Χρόνια ὠτολογικὰ προβλήματα

Παιδικὴ Βαρηκοΐα

Ρινίτιδες

Φλεγμονὲς τῶν παραρρινίων (ρινοκολπίτιδες, δηλαδὴ ἱγμορείτιδες κλπ)

Γενικὴ Ἀναισθησία καὶ Παιδί


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΩΡΛ Σελίδες Ἐνηλίκων


 
Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελληνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ


᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας

Τηλέφωνα:  210-6502-000, 697-444-2112

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ, ΡΙΝΟΣ, ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ