Παιδιατρικὴ
Ear᾿ΩτοNose῾ΡινοThroatΛαρυγγολογία
Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου

Δρ. Νῖκος Ραπτάκης  

ΙΑΣΩ GENERAL, Μεσογείων 264, Χολαργός
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, Κηφισίας 37- 39, Μαρούσι

Τηλέφωνα:  210-6502-000, 697-444-2112, 697-444-2421 


Γενικὴ Ἀναισθησία

&

Τὸ Παιδί


Γιὰ τοὺς περισσοτέρους γονεῖς, ἡ σκέψι καὶ μόνο ὅτι τὸ παιδί τους θὰ ὑποβληθῇ σὲ γενικὴ ἀναισθησία (γενικὴ νάρκωσι) εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ τοὺς ἀποδιοργανώσῃ. Εἶναι συνήθως τὸ τρομακτικότερο κομμάτι μιᾶς ἐπεμβάσεως. Αὐτὸ εἶναι φυσικὰ καλὰ ἀντιληπτὸ ἀπὸ ἐμᾶς. Καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἐξοικιωμένοι μὲ τέτοια πράγματα.

Τὰ ΜΜΕ κάποτε-κάποτε ἀναφέρονται σὲ κάποια τρομακτικὴ ἱστορία, γιὰ κάποιο σοβαρὸ ἰατρικὸ πρόβλημα, σχτικὸ μὲ τὴν ἀναισθησία. Στὴν πραγματικότητα, ἡ σύγχρονη γενικὴ ἀναισθησία εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀσφαλής, μὲ πολλὰ ἑκατομμύρια ναρκώσεις νὰ χορηγοῦνται ἐτησίως, χωρὶς ἐπιπλοκή, σὲ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες. Αὐτὸς εἶναι ἄλλωστε καὶ ὁ λόγος ποὺ κάποιες ἀτυχεῖς περιπτώσεις βγαίνουν στὶς εἰδήσεις, ἤ καλλίτερα, ἀποτελοῦν τὴν εἴδησι. Σ' αὐτὴ τὴ σελίδα πιστεύω ὅτι θὰ βρῆτε ἀπαντήσεις σὲ κάποιες ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις καὶ τὶς ἀνησυχίες σας.

Γιατί δὲν μποροῦν τὰ παιδιὰ νὰ χειρουργηθοῦν μὲ τοπικὴ ἀναισθησία;
Γιατὶ εἶναι ἁπλῶς ἀδύνατο νὰ κυριαρχήσῃ ἕνα παιδάκι πάνω στὸν φόβο του ἀπέναντι σὲ τὸσο ἄγνωστα καὶ τόσο τρομακτικὰ πράγματα. Σκεφθῆτε ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ ἁπλῆ παιδο-ΩΡΛ κλινικὴ ἐξέτασι θέλει ἰδιαίτερη τέχνη ἐκ μέρους τοῦ γιατροῦ, καὶ ὅτι ἀκόμη καὶ ἐνήλικες ἀντιμετωπίζουν τὸ χειρουργεῖο ὅπως καὶ τὰ παιδιὰ (ἴσως καὶ χειρότερα). Χειρουργεῖο χωρὶς γενικὴ ἀναισθησία σὲ παιδὶ θὰ ἦταν κάτι τελείως ἀνάρμοστο καὶ ἐπικίνδυνο. Ἡ χορήγησι τοπικῆς ἀναισθησίας εἶναι καθαυτὴ ἐπώδυνη καὶ τρομακτικὴ πρᾶξι γιὰ ἕνα παιδί, τόσο ποὺ ἐγγίζει τὰ ὅρια τῆς βαρβαρότητος. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν καθήλωσι σὲ ἀκινησία (δέσιμο κεφαλῆς, χεριῶν, ποδιῶν, ματιῶν κλπ). Σκεφθῆτε ὅτι πχ στὴν περίπτωσι τῆς μυριγγοτομῆς, ἡ παραμικρὴ κίνησι θὰ κατέληγε σὲ σοβαρὲς καὶ ἴσως μή ἐπιδιορθώσιμες βλάβες στὸ αὐτί. Ἁπλᾶ καὶ καθαρά, δὲν ἀξίζει τὸ ρίσκο.

Δὲν μπορεῖ νὰ δοθῇ μιὰ ἐλαφριὰ ἀναισθησία ἢ μιὰ ἁπλῆ "μέθη";
Γιὰ ἀνώδυνες καταστάσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες χρειάζεται ἁπλῶς ἀκινησία ἢ παθητικὴ συνεργασία (πχ ἀξονικὴ τομογραφία, ἀκουστικὰ προκλητὰ δυναμικὰ κλπ) μπορεῖ φυσικὰ νὰ χρησιμοποιηθῇ ἡ "μέθη" (νευροληπτικὴ ἀναισθησία). Γιὰ χειρουργικὲς πράξεις ὅμως, καὶ μάλιστα ΩΡΛ χειρουργεῖα, ὅπου γίνονται χειρισμοὶ στὴν ἴσοδο τοῦ ἀναπνευστικοῦ, κάτι τέτοιο θὰ ἦταν πολὺ ἐπικίνδυνο γιὰ νὰ γίνῃ ἀποδεκτό, ἰδίως ἂν συγκριθῇ μὲ τοὺς ἀσήμαντους κινδύνους τῆς σύγχρονης γενικῆς ἀναισθησίας. Βασικό μας αἴτημα πρὸς τὸν ἀναισθησιολόγο εἶναι νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἀνεμπόδιστη ἀναπνοὴ τοῦ παιδιοῦ, ἀκόμη κι ἂν ἔχωμε αἱμορραγία. Χρειαζόμαστε δηλαδὴ ἐνδοτράχειο σωλῆνα γιὰ νὰ χειρουργήσουμε μὲ ἀσφάλεια.

Στὴν πραγματικότητα, οἱ δυσκολότερες στιγμὲς τῆς γενικῆς ναρκώσεως εἶναι ὅταν τὸ παιδὶ εἰσάγεται στὴν ἀναισθησία (κοίμισμα) καὶ ὅταν βγαίνῃ ἀπ' αὐτὴν (ξύπνημα). Σ' αὐτὲς τὶς στιγμὲς ἡ ἀναισθησία εἶναι στὸ "ἐλαφρύτερο" σημεῖο. Γιὰ νὰ καταλάβουμε καλλίτερα, ἂς χρησιμοποιήσουμε μιὰ ἀναλογία: Τὴν πτῆσι μὲ ἀεροπλάνο. Οἱ φάσεις ποὺ ἀπαιτοῦν τὴν  μεγαλύτερη προσοχὴ εἶναι φυσικὰ ἡ ἀπογείωσι καὶ ἡ προσγείωσι (δηλ. τὸ κοίμισμα καὶ τὸ ξύπνημα). Τὸ νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὸν ἀναισθησιολόγο μιὰ "ἐλαφριὰ νάρκωσι" εἶναι σὰν νὰ ζητήσουμε ἀπ' τὸν πιλότο νὰ πετάῃ χαμηλά, ἴσα-ἴσα πάνω ἀπ' τὰ σπίτια καὶ τὰ δένδρα.

Ποιός θὰ δώσῃ νάρκωσι στὸ παιδί μου; Μπορῶ νὰ τὸν δῶ προηγουμένως;
Τὸ παιδὶ θὰ τὸ κοιμήσῃ ἀναισθησιολόγος μὲ πλήρη ἐκπαίδευσι καὶ μάλιστα εἰδικευμένος καὶ ἔμπειρος παιδοαναισθησιολόγος. Οἱ παιδοαναισθησιολόγοι τοῦ νοσοκομείου μας βοηθοῦνται ἀπὸ μιὰ ὁμάδα βοηθῶν ἀναισθησίας καὶ νοσηλευτῶν, εἰδικευμένη στὴν παιδοαναισθησιολογία. Θὰ συναντήσετε τὸν ὑπεύθυνο ἀναισθησιολόγο στὸ νοσοκομεῖο, στὸ πλαίσιο τοῦ προεγχειρητικοῦ ἐλέγχου καὶ προετοιμασίας. Ἂν ὅμως ἐπιθυμῆτε νὰ τὸν συναντήσετε καὶ νωρίτερα, θὰ εἶναι χαρά μας νὰ σᾶς φέρουμε σὲ ἐπαφή.

Ἄκουσα μιὰ περίπτωσι, ὅπου κάποιος πέθανε ἀπὸ γενικὴ ἀναισθησία. Ὑπάρχει τέτοια πιθανότης;
Ὑπάρχει πράγματι αὐτὴ ἡ πιθανότης, πρόκειται ὅμως γιὰ ἐξαιρετικὰ σπάνια περιστατικά, ἰδίως ἂν μιλᾶμε γιὰ παιδιὰ χωρὶς σοβαρὰ νοσήματα (καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες κλπ). Ἡ συντριπτικὴ πλειονότης θανάτων κατὰ τὴ νάρκωσι ἀφορᾷ ἡλικιωμένους καὶ ἐξαιρετικὰ βεβαρυμένους ἀσθενεῖς, στὸ πλαίσιο μεγάλων καὶ σοβαρῶν ἐπεμβάσεων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἐτησίως, κάθε ἡλικίας καὶ μὲ κάθε εἴδους παθολογία, ὑποβάλλονται σὲ γενικὴ ἀναισθησία χωρὶς καμμία δυσκολία ἢ ἐπιπλοκή. Ὁ στατιστικὸς κίνδυνος θανατηφόρου συμβάματος κατὰ τὴ νάρκωσι σὲ παιδιὰ καλῆς ὑγιείας εἶναι περίπου 1 σὲ 300000. Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴ σημασία τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ συγκριτικά, οἱ θάνατοι ἀπὸ ἀντίδρασι στὴν πενικιλλίνη εἶναι περίπου 1 σὲ 80000. Ὁ κίνδυνος θανατηφόρου ἀτυχήματος γιὰ ἐπιβάτες αὐτοκινήτου εἶναι 1 σὲ 6500 τὸ χρόνο (στοιχεῖα ΗΠΑ). Ὅλα αὐτὰ εἶναι πολὺ ἀσυνήθη συμβάματα, καὶ γι' αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅταν συμβοῦν ἀποτελοῦν εἴδησι.

Θὰ μποροῦσα νὰ εἶμαι κοντὰ στὸ παιδί μου ὅταν θὰ τὸ κοιμίζουν;
Τὸ κύριο μέλημά μας εἶναι πάντοτε ἡ ἀσφάλεια τοῦ παιδιοῦ. Παραλλήλως ὅμως καταλαβαίνουμε ὅτι τὸ στρὲς τοῦ χειρουργείου θὰ μειωθῇ γιὰ τὸ παιδὶ καὶ τὸν γονέα, μὲ τὴν παρουσία σας στὸ χειρουργεῖο. Ὁ γενικὸς κανόνας ποὺ ἐφαρμόζουμε εἶναι νὰ συνοδεύεται τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸν ἕνα γονέα στὸ χειρουργεῖο, μέχρι νὰ κοιμηθῇ. Ὁ κανόνας αὐτὸς ἔχει ὅμως κάποιες ἐξαιρέσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀποκλειστικὰ στὴν κρίσι τοῦ ὑπευθύνου παιδοαναισθησιολόγου. Δὲν εἶναι γιὰ παράδειγμα πρόσφορη ἡ παρουσία σας ὅταν τὸ παιδάκι εἶναι μικρότερο τῶν 12 μηνῶν, ἂν πάσχῃ ἀπὸ κάποιες ἰδιαίτερες παθήσεις κλπ. Σὲ κάθε περίπτωσι ὁ παιδοαναισθησιολόγος ἀποφασίζει μὲ κριτήριο τὸ καλὸ τοῦ παιδιοῦ πρῶτα· οἱ ἐπιθυμίες τῶν ὑπολοίπων ἔπονται.

Σὲ περίπτωσι ποὺ δὲν εἶστε σίγουρος γιὰ τὴν δική σας ἀντίδρασι στὸ περιβάλλον ἐργασίας μας, εἶναι καλλίτερα νὰ μήν παρίστασθαι. Τὰ παιδιὰ αἰσθάνονται μεγάλη ἀνασφάλεια ὅταν ἀντιληφθοῦν τὴν ἀνασφάλεια τοῦ γονέως, καὶ πολὺ περισσότερο ἂν πχ συμβοῦν κλάμματα καὶ φωνές, ἢ μιὰ λιποθυμία. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, θὰ πρέπῃ σὲ τέτοια περίπτωσι νὰ ἀφήσουμε τὸ παιδί, γιὰ νὰ φροντίσουμε ἐσᾶς!

Μπορῶ νὰ εἶμαι μέσα κατὰ τὴν ἐπέμβασι;
Ὁ μόνος σωστὸς λόγος γιὰ νὰ παρευρίσκεται ὁ γονεὺς στὸ χειρουργεῖο εἶναι ἡ ἐλάττωσι τοῦ στρὲς τοῦ παιδιοῦ κατὰ τὴ νάρκωσι καὶ τὴν ἀφύπνισι. Οἱ γονεῖς δὲν παρευρίσκονται στὰ χειρουργεῖα μας σὲ ἄλλους χρόνους, ἀκόμη κι ἂν εἶναι γιατροί. Ἡ παρουσία τους μπορεῖ νὰ εἶναι σὲ μερικὲς περιπτώσεις ἀποσταθεροποιητική. Τονίζουμε καὶ πάλι ὅτι γιὰ ἐμᾶς προέχει ἡ ασφάλεια τοῦ παιδιοῦ σας.

Μπορῶ νὰ εἶμαι κοντά του ὅταν θὰ ξυπνάῃ;
Κάνουμε ὅ,τι εἶναι δυνατὸν γιὰ νὰ βρεθῆτε κοντὰ στὸ παιδὶ τὸ συντομότερο δυνατόν, διότι καταλαβαίνουμε πολὺ καλὰ τὴν ἀγωνία σας. Παρὰ ταῦτα πρέπει, ὅπως εἴπαμε, νὰ κοιτάξουμε τὴν ἀσφάλεια. Ἡ διαδικασία ἀφυπνίσεως περιλαμβάνει λεπτοὺς καὶ πολύπλοκους χειρισμούς ἀπὸ τὸν παιδοαναισθησιολόγο καὶ ἐμᾶς. Χρειάζεται ἀρκετὴ δουλειὰ γιὰ νὰ μπορέσῃ τὸ παιδὶ νὰ ἀποσυνδεθῇ μὲ ἀσφάλεια ἀπὸ τὰ μηχανήματα καὶ νὰ περάσῃ στὴν αἴθουσα ἀνανήψεως.

Τὰ περισσότερα παιδιὰ ἔχουν ἤδη κάποιο ἐπίπεδο συνειδήσεως ὅταν θὰ σᾶς φωνάξουμε νὰ τοὺς παρασταθῆτε στὴν ἀνάνηψι. Παρὰ ταῦτα συνέρχονται βαθμιαῖα καὶ δὲν θυμοῦνται τίποτε μέχρι ἀρκετά πιὸ ὕστερα. Τὰ πιὸ μικρὰ συνήθως ἔχουν ἐκνευρισμὸ καὶ κλαῖνε.

Γιατὶ κλαίει τὸ παιδί μου στὴν ἀνάνηψι;
Ἀντίθετα μὲ τοὺς ἐνήλικες, τὰ περισσότερα παιδιὰ κλαῖνε στὴν ἀνάνηψι, ἰδίως τὰ πιὸ μικρὰ ἀπ' αὐτά, καὶ ὅσα ὑποβλήθηκαν σὲ μιὰ ἐπώδυνη ἐπέμβασι, ὅπως ἡ ἀμυγδαλεκτομή. Αὐτὸ δὲν γίνεται διότι πονᾶνε περισσότερο ἀπ' τοὺς ἐνήλικες ἢ διότι τὰ ἀφήνουμε νὰ πονᾶνε ἀβοήθητα, ἀλλὰ διότι ἡ ὅλη διαδικασία καὶ τὸ περιβάλλον τὰ στρεσάρει. Τὰ παιδιὰ ἀντιδροῦν στὸ στρὲς μὲ κλᾶμα. Στὰ μικρότερα παιδάκια τὸ κλᾶμα βοηθᾷ καὶ στὴν ἀποτελεσματικότερη ἀναπνοὴ καὶ ἀποβολὴ τῶν φαρμάκων. Ἂς ἔχωμε κατὰ νοῦν ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν χειρουργικὸ πόνο (ποὺ ἀντιμετωπίζεται ἤδη ἀπὸ ἐμᾶς), τὰ παιδάκια ξυπνοῦν φοβισμένα, ἀπροσανατόλιστα, ζαλισμένα, πεινασμένα, διψασμένα κλπ. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ παράγοντες δημιουργοῦν στρές. Μετὰ ἀπὸ 1/2 μὲ μία ὥρα, καθὼς ἔχουν ξυπνήσει καλλίτερα, ἀντιλαμβάνονται καλλίτερα καὶ τὴν παρουσία τῆς μαμᾶς καὶ ἡρεμοῦν.

 

Ἀμυγδαλίτιδες, ροχαλητὸ καὶ ἄπνοιες

Ἀδενοειδεῖς ἐκβλαστήσεις (Κρεατάκια)

Ἡ Ὠτῖτις στὰ Παιδιά

Χρόνια ὠτολογικὰ προβλήματα

Παιδικὴ Βαρηκοΐα

Ρινίτιδες

Μολύνσεις τοῦ αὐτιοῦ (ὠτίτιδες)

Φλεγμονὲς τῶν παραρρινίων (ρινοκολπίτιδες, δηλαδὴ ἱγμορείτιδες κλπ)


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΩΡΛ Σελίδες Ἐνηλίκων


 
Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελληνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ


᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ, ΡΙΝΟΣ, ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ