Παιδιατρικὴ
Ear᾿ΩτοNose῾ΡινοThroatΛαρυγγολογία
Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου

Δρ. Νῖκος Ραπτάκης  

ΙΑΣΩ GENERAL, Μεσογείων 264, Χολαργός
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, Κηφισίας 37- 39, Μαρούσι

Τηλέφωνα:  210-6502-000, 697-444-2112, 697-444-2421 


Ἡ Ὠτῖτις στὰ Παιδιά


Τί εἶναι ἡ ὠτῖτις;
Ὠτῖτις σημαίνει φλεγμονὴ στὸ αὐτί. Ὑπάρχουν δύο συνήθεις τύποι ὠτίτιδος, ἡ ἐξωτερικὴ καὶ ἡ μέση, καὶ ἕνας σπάνιος στὰ παιδιὰ τῦπος, ἡ λαβυρινθῖτις. Προκειμένου νὰ διευκολυνθῆτε μὲ τοὺς ἀνατομικοὺς ὅρους ποὺ χρησιμοποιοῦνται παρακάτω,
δεῖτε πρῶτα τὴν ἑπομένη παράγραφο.

Πῶς λειτουργεῖ τὸ αὐτί; (μὲ δυὸ λόγια)
Σχεδιάγραμμα τοῦ αὐτιοῦ
Τὸ
ἐξωτερικὸ  αὐτὶ
συγκεντρώνει τὸν ἦχο. Τὸ μέσο αὐτὶ εἶναι μιὰ μικρὴ ἀεροφόρος κοιλότης μέσα στὸ κροταφικὸ  ὀστοῦν (στὸ σχεδιάγραμμα ὑποσημαίνονται γραπτὰ τὸ λιθοειδὲς καὶ τὸ μαστοειδὲς τμῆμα τοῦ κροταφικοῦ), ἡ ὁποία χωρίζεται  ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ  αὐτὶ μὲ τὴν τυμπανικὴ μεμβράνη. Συνδεδεμένα μὲ τὴν τυμπανικὴ  μεμβράνη εἶναι τρία μικροσκοπικὰ ὀστά,  ἡ σφῦρα, ὁ ἄκμων καὶ ὁ ἀναβολεύς. Ὁ ἐξωτερικὸς ἦχος θέτει τὴν τυμπανικὴ μεμβράνη σὲ κραδασμό. Ὁ κραδασμὸς μεταδίδεται στὰ ὀστάρια κατὰ σειρὰν καὶ μεταφέρεται στὸ ἔσω αὐτί. Τὸ σω αὐτί, ἢ λαβύρινθος, μετατρέπει τὴ μηχανικὴ ἐνέργεια τοῦ ἤχου σὲ ἠλεκτρικὸ σῆμα, τὸ ὁποῖο μεταφέρεται μέσῳ τοῦ ἀκουστικοῦ νεύρου στὸν ἐγκέφαλο, καὶ καταλήγει εἰδικῶς στὸ κατάλληλο τμῆμα τοῦ φλοιοῦ. Ὁ λαβύρινθος, ἐκτὸς  ἀπὸ τὴν ἀκοή, ἐξυπηρετεῖ (μὲ τὴ συμβολὴ καὶ ἄλλων συστημάτων) καὶ τὴ λειτουργία τῆς ἰσορροπίας

Τί εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ὠτῖτις;
Πρόκειται γιὰ λοίμωξι τοῦ ἔξω ἀκουστικοῦ πόρου. Πολὺ συχνὰ πυροδοτεῖται ἀπὸ τὴ διαβροχὴ τοῦ δέρματος (πχ στὴ πισίνα), κι ἀκόμη ἀπὸ λῦσι τῆς συνεχείας τοῦ δέρματος (πχ κατὰ τὸ σκούπισμα ἢ καθάρισμα μὲ μπατονέττες). Καί στὶς δύο αὐτὲς περιπτώσεις, τὰ μικρόβια ἢ οἱ μύκητες βρίσκουν πρόσφορο ἔδαφος ἀναπτύξεως. Τὸ δέρμα τοῦ πόρου φλεγμαίνει διαχύτως, δηλαδὴ πρήζεται, κοκκινίζει καὶ πονάει πολύ. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐξωτερικὲς ὠτίτιδες, οἱ περιγεγραμμένες, ποὺ ὀφείλονται σὲ θυλακίτιδα κάποιας τρίχας τοῦ ἔξω ἀκουστικοῦ πόρου. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἡ φλεγμονὴ εἶναι, στὴν ἀρχὴ τοὐλάχιστον, περιωρισμένη, σὰν σπυρί (καλόγερος), ἀλλὰ ὁ πόνος εἶναι καὶ ἐδῶ πολὺ ἔντονος.

Πολλὲς φορὲς οἱ ἐξωτερικὲς ὠτίτιδες θεραπεύονται ἁπλᾶ, μὲ ἀντιβιοτικὲς σταγόνες. Ἂν ὅμως ὁ πόρος ἔχει προλάβει νὰ κλείσῃ ἀπὸ τὸ οἴδημα, τὸτε χρειάζεται καθαρισμὸς καὶ τοπικὴ θεραπεία μὲ εἰδικὲς θρυαλλίδες, ὥστε τὸ φάρμακο νὰ φθάνῃ στὸ σημεῖο ποὺ χρειάζεται. Οἱ περιγεγραμμένες ὠτίτιδες μερικὲς φορὲς δημιουργοῦν δερματικὸ ἀπόστημα, τὸ ὁποῖο χρειάζεται χειρουργικὴ διάνοιξι. Ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ φροντίδα χρειάζεται στὰ διαβητικὰ παιδιά, διότι μπορεῖ εὔκολα νὰ προσβληθῇ τὸ ὀστοῦν τοῦ αὐτιοῦ, καὶ στὰ μικρὰ κάτω τῶν 2 ἐτῶν, διότι ἡ λοίμωξι εὔκολα μπορεῖ νὰ γενικευθῇ. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διασυστηματικὴ χορήγησι ἀντιβιοτικῶν.

Τί εἶναι ἡ μέση ὠτῖτις;
Μέση ὠτῖτις εἶναι φλεγμονὴ (μέ ἢ χωρὶς λοίμωξι) τοῦ χώρου πίσω ἀπὸ τὴν τυμπανικὴ μεμβράνη, δηλαδὴ τοῦ μέσου ὠτός.

Τὸ μέσο αὐτὶ εἶναι φυσιολογικὰ μιὰ κλειστὴ καὶ ἀποστειρωμένη κοιλότης. ᾿Επικοινωνεῖ περιωρισμένα μὲ τὸν ἔξω κόσμο, καὶ συγκεκριμένα μὲ τὸν ρινοφάρυγγα (στὸ πίσω μέρος τῆς ρινικῆς κοιλότητος), διὰ μέσου ἑνὸς σωληνοειδοῦς ὀργάνου, μὲ τὸ ὄνομα εὐσταχιανὴ σάλπιγξ. Τὸ μέσο αὐτί, φυσιολογικά, περιέχει ἀέρα, μὲ πίεσι περίπου ἴση μὲ τὴν ἀτμοσφαιρική.

Φυσιολογικὴ ΤΜ

Στὴν παραπάνω φωτογραφία βλέπομε ὅ,τι βλέπει ὁ γιατρός, ἐξετάζοντας μία φυσιολογικὴ τυμπανικὴ μεμβράνη μὲ τὸ ὠτοσκόπιο. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ χαρακτηρίζεται  ἀπὸ τὴ διαφάνεια τῆς Τ. Μ. καὶ τὴ σαφήνεια ὅλων τῶν φυσιολογικῶν στοιχείων.

otoscopy

Στὴν παραπάνω φωτογραφία βλέπομε τὴν ὠτοσκοπικὴ εἰκόνα τῆς ὀξείας μέσης ὠτίτιδος. Ἡ εἰκόνα αὐτή, σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν προηγουμένη, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀδιαφάνεια καὶ προπέτεια τῆς Τ. Μ., καὶ τὴν ἀσαφοποίησι ὅλων τῶν φυσιολογικῶν στοιχείων.

Ἡ ὀξεία μέση ὠτῖτις εἶναι γιὰ τὰ παιδιὰ ἡ συχνότερη λοίμωξι. Τὸ 90% τῶν παιδιῶν θὰ ἔχῃ μία τοὐλάχιστον ὠτίτιδα μέχρι νὰ γίνῃ 2 ἐτῶν. Ἀπὸ πλευρᾶς κλινικῆς παρουσιάσεως διακρίνουμε κυρίως τὶς ἑξῆς μορφές: Τὴν ὀξεία, τὴν ὀξεία ὑποτροπιάζουσα καὶ τὴ χρονία ὠτίτιδα. Ἡ παραμονὴ ὑγροῦ πίσω ἀπὸ τὴν τυμπανικὴ μεμβράνη λέγεται ἐκκριτικὴ ὠτῖτις, καὶ μᾶς ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα στὰ παιδιά. Ἡ χρονία πυώδης ὠτῖτις ἔχει κι αὐτὴ ὑποδιαιρέσεις, τὶς ὁποῖες ἀναπτύσσουμε σὲ σελίδα τῶν ἐνηλίκων, διότι σήμερα δὲν εἶναι τόσο συχνὲς στὰ παιδιά.

Πόσο σοβαρὸ εἶναι;
Στὰ παιδιὰ εἶναι ἀρκετὰ σοβαρό, διότι πονᾶνε πολὺ καὶ ἀναπτύσουν βαρηκοΐα. Μερικὲς φορὲς ἐπίσης, ἡ λοίμωξι μπορεῖ νὰ ἐπεκταθῇ σὲ γειτονικὲς περιοχές, καὶ ἰδίως στὴ μαστοειδῆ ἀπόφυσι, μὲ κακὰ ἀποτελέσματα. Στὴν πρό ἀντιβιοτικῶν ἐποχὴ δὲν ἦταν ἀσυνήθης καὶ ἡ μηνιγγῖτις στὰ παιδιά, ὡς ἐπιπλοκὴ τῆς ὠτίτιδος. Σήμερα εἶναι στὴ χώρα μας ἐξαιρετικὰ σπάνια, δὲν πρέπει ὅμως αὐτὸ νὰ μᾶς κάνῃ ἀμελεῖς ὡς πρὸς τὴν παρακολούθησι.  Ἂν οἱ ὠτίτιδες τῶν παιδιῶν ἀναγνωρίζωνται καὶ ἀντιμετωπίζωνται ἐγκαίρως καὶ ἀποτελεσματικῶς, οἱ ἐπιπλοκές δὲν ἀναπτύσσονται καὶ ἡ ἀκοὴ δὲν κινδυνεύει. 

Τί προκαλεῖ τὴ μέση ὠτίτιδα;
Οἱ ὠτίτιδες προκαλοῦνται ἀπὸ ἰοὺς καὶ μικρόβια. Ὁ συγχρωτισμὸς πολλῶν παιδιῶν μεταξύ τους (πχ σὲ παιδικοὺς σταθμούς) εἶναι ὁ συχνότερος προδιαθεσικὸς παράγων, διότι πολλαπλασιάζει ραγδαῖα τὴν πιθανότητα λοιμώξεως τοῦ ἀνωτέρου ἀναπνευστικοῦ, ποὺ συνήθως ἐπιπλέκεται μὲ μέση ὠτίτιδα. Ἡ πιθανότης αὐτὴ εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη στὰ πιό μικρὰ παιδάκια, διότι τὸ ἀνοσοποιητικό τους σύστημα δὲν εἶναι ἀρκετὰ ὥριμο γιὰ τόσο μεγάλο ἀνοσολογικὸ φορτίο. Ἄλλος σοβαρὸς παράγων ποὺ προκαλεῖ τὰ προβλήματα αὐτὰ εἶναι τὸ παθητικὸ κάπνισμα τῶν παιδιῶν πχ ἀπὸ κάπνισμα τῶν γονέων στὸ σπίτι κλπ. Ἄλλοι προδιαθεσικοὶ παράγοντες εἶναι οἱ ἀλλεργίες, διάφορα σύνδρομα καὶ διαμαρτίες τῆς διαπλάσεως (πχ σ. Down, Treacher-Collins, σχιστίες τῆς ὑπερῴας κλπ), τὰ ὁποῖα συνοδεύονται ἀπὸ κακὴ λειτουργία τῆς εὐσταχιανῆς σάλπιγγος. Ἕνα ἄλλο αἴτιο ὀξείας μέσης ὠτίτιδος, καὶ μάλιστα μὲ συχνότατες ὑποτροπές, παρατηρεῖται στὰ μικρὰ παιδάκια ποὺ θηλάζουν ἤ σιτίζονται μὲ τὸ μπουκάλι. Ὀφείλεται στὴν εἴσοδο γάλακτος μέσῳ τῶν εὐσταχιανῶν σαλπίγγων στὰ μέσα ὦτα. Ἡ κατάστασι αὐτὴ προλαμβάνεται ἂν τὸ παιδάκι ταΐζεται καθιστὸ καὶ ὄχι ξαπλωτό. Κατὰ τὰ ἄλλα ἰσχύει ὅτι καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ὠτίτιδες.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν λοιμώξεων τοῦ ἀνωτέρου ἀναπνευστικοῦ, μολυσματικὸ ὑλικὸ  ἀνεβαίνει  ἀπὸ τὴν εὐσταχιανὴ σάλπιγγα καὶ προκαλεῖ λοίμωξι τοῦ μέσου ὠτός. Ἐπίσης ἡ ἴδια ἡ σάλπιγγα ἀποφράσσεται λόγῳ οἰδήματος καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀπρόσκοπτη ἀπομάκρυνσι τῶν παθολογικῶν ἐκκρίσεων τοῦ μέσου ὠτός. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἀθροίζονται ὑγρὰ πίσω ἀπὸ τὴν τυμπανικὴ μεμβράνη, τὰ ὁποῖα διαπυήσκονται ταχύτατα. Τὸ πῦον αὐτὸ εὑρίσκεται ὑπὸ πίεσιν στὸ μέσο οὖς καὶ προκαλεῖ ἔντονο πόνο. Ἐπειδὴ οἱ συνθῆκες ἀγωγῆς τοῦ ἤχου ἀλλάζουν, προκαλεῖται καὶ βαρηκοΐα.

Τί συμπτώματα παρουσιάζει ἡ μέση ὠτῖτις;

Στὴ μικρὴ ἡλικία, ὁπότε τὸ παιδὶ δὲν ἐκφράζεται ἀκόμη λεκτικά, παρατηροῦμε γιὰ ἐπαναλαμβανόμενο τρίψιμο ἢ τράβηγμα τοῦ αὐτιοῦ, ἰδίως ἂν συνοδεύεται ἀπὸ...
 • βαρηκοΐα
 • κλᾶμα ἢ εὐερεθιστότητα 
 • πυρετό 
 • ἐμέτους
 • ὑγρά ἀπὸ τὸ αὐτί (ὅταν σπάσῃ)
Τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ καὶ οἱ ἐνήλικες παραπονοῦνται γιά:
 • ὠταλγία 
 • τοπικὸ  αἴσθημα πιέσεως 
 • βαρηκοΐα ἢ/καὶ βουητό 
 • ἴλιγγο, ζάλη 
 • ναυτία ἢ/καὶ ἔμετο 
 • ὑγρὰ ἀπὸ τὸ αὐτί (ὅταν σπάσῃ)
 • ἐνίοτε πυρετό 
Κάποιες φορὲς ἡ τυμπανικὴ μεμβράνη σπάζει, ὁπότε τὸ πῦον παροχετεύεται πρὸς τὰ ἔξω. Αὐτὸ δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὰ κακό, διότι ἀνακουφίζεται ἀμέσως ὁ πόνος καὶ μηδενίζονται οἱ πιθανότητες ἐπικίνδυνης ἐπιπλοκῆς. Ἄλλωστε αὐτὸ ἔκαναν παλαιότερα καὶ οἱ γιατροί, μόνο ποὺ διάλεγαν ἐπιμελῶς τὸ σημεῖο τῆς παρακεντήσεως, ὥστε νὰ μηδενισθῇ ἡ πιθανότης μόνιμης διατρήσεως. Συνήθως ὅμως τὸ πῦον καὶ ἡ βλέννη παραμένουν στὸ μέσο οὖς γιὰ μεγάλο διάστημα, ἰδίως ἂν ὑποθεραπευθῇ τὸ περιστατικό. Τότε μιλοῦμε γιὰ ἐκκριτικὴ ὠτίτιδα, ποὺ σημαίνει ἕνα εἶδος χρονίας ὠτίτιδος μὲ ὑγρό, χωρὶς βεβαίως διάτρησι τυμπάνου. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἡ ἀκοὴ παραβλάπτεται. Ἂν ἡ διάρκεια τοῦ προβλήματος παρατείνεται, τότε εἶναι ἀπὸ κάθε ἄποψι σκόπιμο νὰ δοθῇ χειρουργικὴ λῦσι, δηλαδὴ παρακέντησι καὶ τοποθέτησι σωληνίσκου γιὰ τὸν ἀερισμὸ τοῦ μέσου ὠτός, διότι ἡ παραμονὴ τῆς ἐκκριτικῆς ὠτίτιδος ἐπὶ μακρὸν παραβλάπτει τὴ μαθησιακὴ ἱκανότητα καὶ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ μόνιμη βαρηκοΐα.

Τί ἐξετάσεις χρειάζονται;
Ὁ γιατρὸς ἐξετάζει τὸ παιδί, πραγματοποιώντας μιὰ κανονικὴ παιδο-ΩΡΛ ἐξέτασι. Στὴ συνέχεια ἐνδέχεται νὰ προχωρήσῃ σὲ μέτρησι τῆς ἀκοῆς καὶ τυμπανομετρία. ᾿Αναλόγως μὲ τὴν περίπτωσι, ἴσως χρειασθῇ καὶ ἀκτινολογικὸς ἔλεγχος.


῾Η σημασία τῶν φαρμάκων
῾Η θεραπεία τῆς ὀξείας μέσης ὠτίτιδος μὲ φάρμακα ἔχει πλέον ἐπικρατήσει τῆς κλασσικῆς θεραπείας μὲ παρακέντησι. Γιὰ νὰ ἔχῃ ἡ φαρμακοθεραπεία ἴση ἀποτελεσματικότητα μὲ τὴν παρακέντησι, εἶναι ἀπαραίτητο τὰ φάρμακα νὰ χορηγηθοῦν σὲ κατάλληλες δόσεις καὶ γιὰ ἀρκετὸ χρόνο, ὥστε νὰ ἰαθῇ πλήρως τὸ αὐτί. ῞Ενα συνηθισμένο λάθος ποὺ κάνουν οἱ ἀσθενεῖς καὶ ἰδίως οἱ γονεῖς τῶν μικρῶν παιδιῶν, εἶναι νὰ περιορίζουν τὸν χρόνο ἀντιβιοθεραπείας, πιστεύοντας ὅτι εἶναι καλλίτερο νὰ γίνεται μικρὴ χρῆσι φαρμάκων. Ἡ ἄποψις αὐτή, ἐνῷ εἶναι κατ' ἀρχὴν ὀρθή, καταλήγει σὲ ὑποθεραπεία τῶν λοιμώξεων καὶ ὑποτροπὴ ἢ χρονιότητα, ἂν ἐφαρμόζεται χωρὶς ἰατρικὰ κριτήρια. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις οἱ γιατροὶ κρίνουν σκόπιμο νὰ συμπληρώνουν τὴν ἀντιβιοθεραπεία μὲ ἄλλα βοηθητικὰ φάρμακα, ὅπως ἀποσυμφορητικὰ γιὰ τὴ μύτη, ἀντιαλλεργικά, παυσίπονα κλπ. ᾿Εξυπακούεται ὅτι σὲ περίπτωσι ἐπιμονῆς τῶν συμπτωμάτων ἡ ὅλη κατάστασι πρέπει νὰ ἀναθεωρῆται προσεκτικά.

Πῶς ἀντιμετωπίζονται οἱ περιπτώσεις ποὺ ὑποτροπιάζουν ἢ χρονίζουν;
Τὶς περισσότερες φορὲς αὐτὸ δὲν συμβαίνει. Ἂν ὅμως εἶναι τέτοια ἡ περίπτωσι, ὁ γιατρὸς ἀποφασίζει νὰ κάνῃ παρακέντησι τυμπάνου, ποὺ λέγεται ἀλλοιῶς καὶ μυριγγοτομή, ὥστε νὰ διευκολυνθῇ ἡ παροχέτευσι τοῦ ὑγροῦ καὶ ἡ ἴασις τοῦ μέσου ὠτός. Ἐπειδὴ ἡ τομή ποὺ γίνεται ἐπουλώνεται ταχύτατα, ὁ χρόνος αὐτὸς δὲν ἀρκεῖ συνήθως γιὰ νὰ ἐπέλθη ἡ ἴασις. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ γιατρὸς ἀποφασίζει νὰ τοποθετήσῃ σωληνάκι, ποὺ ἐμποδίζει τὴν ἐπούλωσι γιὰ κάποιο χρονικὸ  διάστημα (ἑβδομάδων ἢ μηνῶν). ῞Οταν τοποθετηθῇ σωληνάκι, τὸ αὐτὶ δὲν πρέπει νὰ βρέχεται.  Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν προσοχή τοῦ γονέως καὶ τοῦ ἀσθενοῦς, καὶ μὲ τὴ βοήθεια προστατευτικῶν μέτρων (πχ βαμβάκι μὲ λάδι ἢ βαζελίνη στὸ λούσιμο, + σκουφάκι στὴ θάλασσα). Τὰ σωληνάκια εἶναι πολὺ καλὰ ἀνεκτά καὶ φυσικὰ δὲν φαίνονται ἀπ' ἔξω, λόγῳ τοῦ μικροσκοπικοῦ μεγέθους των (συνήθως 2-3 mm μῆκος καὶ 1-2 mm διάμετρο).

Σωληνίσκος ἀερισμοῦ μέσου ὠτός

Στὴν παραπάνω φωτογραφία βλέπομε τὴν T. Μ. ποὺ ἔχει παρακεντηθῆ καὶ ἔχει τοποθετηθῆ τὸ σωληνάκι ἀερισμοῦ. Παρατηροῦμε ὅτι ἔχει ἀποκατασταθῆ ἡ διαφάνεια καὶ σαφήνεια τῶν ὁρίων τῶν φυσιολογικῶν στοιχείων. Σήμερα, σὲ πολλὲς περιπτώσεις μπορεῖ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ τοποθέτησι σωληνίσκου. ᾿Αντ' αὐτοῦ, μπορεῖ νὰ γίνῃ ἡ μυριγγοτομὴ μὲ τὴν τεχνολογία τῶν ραδισυχνοτήτων, ὁπότε ἡ ὀπὴ διατηρεῖται ἀνοικτὴ γιὰ ἕνα τοὐλάχιστον μῆνα, ἀναλόγως καὶ τοῦ μεγέθους.

᾿Εκτὸς  ἀπὸ τὴν παρακέντησι, ἡ ὁποία ἐξασφαλίζει τὶς τοπικὲς προϋποθέσεις τῆς ἰάσεως, πολλές φορὲς ἀπαιτοῦνται καὶ ἄλλα ἐξυγιειαντικὰ μέτρα, ὅπως ἀντιαλλεργικὴ ἀγωγή, ἡ ἀδενοτομή, μὲ ἢ χωρὶς ἀμυγδαλεκτομή. Οἱ ἀμυγδαλὲς καὶ οἱ ἀδενοειδεῖς ἐκβλαστήσεις (κρεατάκια) ἀφαιροῦνται ὅταν οἱ λοιμώξεις αὐτῶν τῶν ὀργάνων πυροδοτοῦν τὶς ὑποτροπές τῆς ὠτίτιδος. Οἱ ἐπεμβάσεις αὐτὲς εἶναι καθημερινῆς ρουτίνας καὶ ἡ διαδικασία ἐκτελέσεώς τους εἶναι τέτοια, ποὺ συνδυάζονται εὔκολα μὲ τὴν παρακέντησι τοῦ τυμπάνου, στὸν ἴδιο χειρουργικὸ  χρόνο.

Συμπερασματικῶς. . .
῾Η μέση ὠτῖτις, παρ' ὅτι συχνή,  δὲν εἶναι γενικῶς σοβαρὸ νόσημα, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἀναγνωρίζεται καὶ ἀντιμετωπίζεται ἐγκαίρως καὶ ἀποτελεσματικῶς.

Συχνὰ λάθη τῶν γονέων σὲ σχέσι μὲ τὶς ὠτίτιδες εἶναι:

 • σίτισι τῶν μικρῶν παιδιῶν σὲ ὑπτία, ἀντὶ σὲ καθιστὴ θέσι.
 • Τὸ κάπνισμα ἐνῷ τὸ παιδί εἶναι κοντά τους ἢ σὲ κλειστὸ χῶρο.
 • κατάχρησι ἀντιβιοτικῶν γιὰ ἰογενεῖς ὠτίτιδες καὶ λοιμώξεις ἀνωτέρου ἀναπνευστικοῦ.
 • ὑποθεραπεία τῆς ὠτίτιδος ποὺ χρειάζεται ἀντιβιοτικὰ (λιγότερες μέρες, μικρότερες δόσεις).
 • ἄρνησις χημειοπροφυλλακτικῆς ἀντιβιοθεραπείας ἐκεῖ ὅπου ἐνδείκνυται (πολὺ συχνὲς ὑποτροπές).
 • καθυστερημένη λῆψις ἀποφάσεως γιὰ παρακέντησι, ποὺ καταλήγει σὲ μόνιμες βλάβες.
   

Ἀμυγδαλίτιδες, ροχαλητὸ καὶ ἄπνοιες

Ἀδενοειδεῖς ἐκβλαστήσεις (Κρεατάκια)

Χρόνια ὠτολογικὰ προβλήματα

Παιδικὴ Βαρηκοΐα

Ρινίτιδες

Φλεγμονὲς τῶν παραρρινίων (ρινοκολπίτιδες, δηλαδὴ ἱγμορείτιδες κλπ)

Γενικὴ Ἀναισθησία καὶ Παιδί


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΩΡΛ Σελίδες Ἐνηλίκων


 
Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελληνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ


᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας

Τηλέφωνα: 210-6502000, 697-444-2112

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ, ΡΙΝΟΣ, ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ