Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
 


Παιδιατρικὴ
Ear᾿ΩτοNose῾ΡινοThroatΛαρυγγολογία
Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου

Δρ. Νῖκος Ραπτάκης 

ΙΑΣΩ GENERAL, Μεσογείων 264, Χολαργός
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, Κηφισίας 37- 39, Μαρούσι

Τηλέφωνα:  210-6502-000, 697-444-2112, 697-444-2421  

Τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἐνήλικες σὲ μικρογραφία.
Ἔχουν σημαντικότατες διαφορὲς στὴν ἐξελικτική τους κατάστασι, στὴ φυσιολογία τους, ἀλλὰ καὶ στὴν παθολογία ποὺ μπορεῖ νὰ παρουσιάσουν. Ἀκόμη, διαφέρουν στὸν τρόπο συμπεριφορᾶς ὅταν ἀρρωσταίνουν, ἀλλὰ καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἁρμόζει νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε ὡς ἀσθενεῖς.

Ἡ εὐθύνη
Οἱ γονεῖς ἔχουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ παιδί τους. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς ὑποκαταστήσῃ στὸ ρόλο τους. Αὐτὸ συνήθως τοὺς γεμίζει ἄγχος, μπροστὰ στὴν εὐθύνη τῶν ἐπιλογῶν ποὺ ἀφοροῦν στὸ παιδί, καὶ πολὺ περισσότερο στὴν ὑγιεία του.

Ὁ φόβος
Ὅταν ἕνα μικρὸ παιδάκι βρίσκεται ἀντιμέτωπο μὲ τὸ γιατρό, εἶναι φυσικὸ νὰ νοιώθῃ μεγάλη ἀνασφάλεια καὶ φόβο. Φόβο γιὰ αὐτὰ ποὺ γνωρίζει ἀπὸ τὴν ἐμπειρία του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἄγνωστο. Θεωρεῖ δεδομένο ὅτι θὰ τοῦ κάνουν ἔνεσι, ἐμβόλιο ἢ ὁπωσδήποτε κάτι ποὺ θὰ τὸ πονέσῃ. Κι ἂν ἀκόμη δὲν τοῦ κάνουν, "ποιός εἶναι αὐτὸς ὁ κύριος μὲ τὴ μπλοῦζα, καὶ γιατί μὲ κοιτάει ἔτσι;" Σ' αὐτὸ συμβάλλουν ἀρκετὰ καὶ μέλη τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος, διότι χρησιμοποιοῦν συχνὰ τὴν ἐπίσκεψι στὸ ἰατρεῖο ὡς φοβέρα.

Στὸ ΩΡΛ ἰατρεῖο
Ὅταν πρόκειται νὰ ὁδηγήσετε τὸ παιδάκι στὸν ΩΡΛ, εἶναι πολὺ καλὸ προηγουμένως νὰ τὸ ἔχετε προετοιμάσει καταλλήλως, ἐξηγώντας ὅτι ὁ γιατρὸς αὐτὸς δὲν πρόκειται νὰ τοῦ κάνῃ ἔνεσι, ἐμβόλιο κλπ, δίνοντας μάλιστα ἔμφασι σὲ διάφορα ἐνδιαφέροντα πράγματα ποὺ θὰ συναντήσῃ τὸ παιδὶ στὸ ἰατρεῖο, πχ τὸ καπέλλο τοῦ γιατροῦ μὲ τὸ φῶς, οἱ ἤχοι μὲ τοὺς ὁποίους ἐλέγχουμε τὴν ἀκοὴ (πουλάκια), ἡ καρέκλα ποὺ ἀνεβοκατεβαίνει κλπ. "Ἴσως μάλιστα ὁ γιατρὸς σοῦ δώσει καὶ αὐτοκόλλητο ἢ ἀνθρωπάκι κλπ".

Παιδο-ΩΡΛ ἐξέτασι
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παιδο-ΩΡΛ ἐξετάσεως ἡ συμμετοχὴ τοῦ γονέως εἶναι γιὰ μᾶς πολύτιμη, μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι εἶναι ψύχραιμος, διότι τὸ παιδὶ διαισθάνεται τὸ ἄγχος τοῦ γονέως καὶ νοιώθει τὸ ἴδιο ἀβοήθητο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ εἶναι τὸ πιὸ στέρεο στήριγμά του. Ἂν τὸ παιδάκι εἶναι μικρό, θὰ χρειασθῇ νὰ καθίσῃ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ γονέως. Ἐμεῖς θὰ δείξουμε τὸν σωστὸ τρόπο ἀποτελεσματικοῦ κρατήματος τοῦ παιδιοῦ, ὥστε νὰ μὴν κινῆται ὑπερβολικά. Ἐδῶ ζητοῦμε τὴν  ἀποφασιστικότητά σας. Ἔτσι βοηθᾶτε καὶ τὸ παιδὶ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ στρές, καί ἐμᾶς νὰ τὸ φροντίσουμε ἀποτελεσματικά.

Ἡ συνεργασία τοῦ παιδιοῦ
Μερικὲς ἀπὸ τὶς παιδοωτορινολαρυγγολογικὲς πράξεις χρειάζονται ὁπωσδήποτε τὴ συνεργασία τοῦ παιδιοῦ. Αὐτὲς εἶναι ἡ μέτρησι τῆς ἀκοῆς, τὸ τυμπανόγραμμα, ὁ καθαρισμὸς τῶν αὐτιῶν, ἡ ἐνδοσκόπησι κλπ. Σὲ περίπτωσι ἀνάγκης, μπορεῖ σπανίως νὰ χρειασθῇ νὰ γίνουν μὲ νάρκωσι. Ἐννοεῖται βέβαια ὅτι καὶ ὅλες οἱ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις γίνονται στὰ παιδιά, γιὰ πρακτικοὺς λόγους, μόνο μὲ νάρκωσι, ὅσο ἁπλὲς κι ἂν εἶναι.

Ἡ ὁμάδα μας, γνωρίζοντας καλὰ τὸ αἴσθημα εὐθύνης καὶ τὰ δικαιολογημένα ἄγχη τῶν γονέων, τοὺς φόβους τῶν παιδιῶν, τὶς ἰδιαιτερότητες καὶ δυσκολίες τῆς δουλειᾶς μας, ἀπεφάσισε τὴ δημιουργία αὐτῆς τῆς ἱστοσελίδος, μὲ σκοπὸ νὰ διευκολύνῃ τὴν συνεννόησι καὶ τὴν ἀποτελεσματικὴ συνεργασία μας μὲ τοὺς γονεῖς, πρὸς ὄφελος τῶν παιδιῶν. Ἡ καλὴ πληροφόρησι βοηθεῖ πολὺ στὴν μείωσι τοῦ ἄγχους τοῦ γονέως καὶ στὴν εὐκολότερη κατανόησι ὅσων ἔχουμε νὰ σᾶς ποῦμε προφορικά, ἀφοῦ προηγουμένως ἔχουμε ἐξετάσει τὸ παιδί.

Ἐπισκεπτόμενοι τὶς ἱστοσελίδες τοῦ παιδιατρικοῦ τμήματος τοῦ δικτυακοῦ μας τόπου μπορεῖτε νὰ μάθετε πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα σὲ σχέσι μὲ τὰ ΩΡΛ νοσήματα τῶν παιδιῶν καὶ τοὺς σύγχρονους τρόπους θεραπείας. Οἱ ἱστοσελίδες μας προορίζονται ἀποκλειστικὰ γιὰ γενικὴ πληροφόρησι καὶ δὲν ἀποτελοῦν σὲ καμμία περίπτωσι ἰατρικὴ συμβουλὴ καὶ γνῶμι.


 Ἂς δοῦμε τώρα τὰ συχνότερα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε στοὺς παιδιατρικοὺς ἀσθενεῖς μας:

Κάνοντας κλὶκ πάνω στὸ καθένα ἀπὸ αὐτά, θὰ ὁδηγηθῆτε στὴν ἀντίστοιχη ἱστοσελίδα.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙ!!

Ἀδενοειδεῖς ἐκβλαστήσεις (Κρεατάκια)

Ἀμυγδαλίτιδες, ροχαλητὸ καὶ ἄπνοιες

Ἡ Ὠτῖτις στὰ Παιδιά

Χρόνια ὠτολογικὰ προβλήματα

Παιδικὴ Βαρηκοΐα

Ρινίτιδες

Μολύνσεις τοῦ αὐτιοῦ (ὠτίτιδες)

Φλεγμονὲς τῶν παραρρινίων (ρινοκολπίτιδες, δηλαδὴ ἱγμορείτιδες κλπ)

Γενικὴ Ἀναισθησία καὶ Παιδί

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΩΡΛ Σελίδες Ἐνηλίκων


 
Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελληνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

 

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
1