Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου


Ear᾿ΩτοNoseΡινοThroatΛαρυγγολογία
Χειρουργικὴ Κεφαλῆς & Τραχήλου


 

Ἀσκληπιὸς & Ὑγιεία
ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΣ

Τί εἶναι οἱ μύκητες;
Οἱ μύκητες θεωροῦνται σημαντικοὶ αἰτιολογικοὶ παράγοντες τῆς χρονίας παραρρινοκολπίτιδος. Εἶναι ὀργανισμοὶ ταξινομούμενοι μεταξὺ βακτηριδίων καὶ φυτῶν. Τὰ πιὸ συνήθη στὴ καθημερινὴ πρᾶξι εἴδη εἶναι ἡ
Candida albicans, ὁ Aspergillus niger, ὁ Aspergillus fumigatus κλπ. Ἐκτὸς ἰατρικοῦ πεδίου, μύκητες εἶναι καὶ τὰ βρώσιμα μανιτάρια (Plevrotus, Portobello, οἱ Τροῦφες κλπ). Δὲν διαθέτουν χλωροφύλλη καὶ τρέφονται ἀπορροφῶντας θρεπτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ νεκροὺς ὀργνισμούς, ποὺ σαπίζουν. Μοιάζουν μὲ τὰ βακτήρια κατὰ τὸ ὅτι καταβολίζουν κάθε εἴδους ὀργανικὴ ὕλη. Ὅταν ἀρχίζουν νὰ τρέφωνται πάνω σὲ ζωντανοὺς ὀργανισμούς, τότε ἔχομε μυκητιασικὴ λοίμωξι. Οἱ λοιμώξεις αὐτὲς χαρακτηρίζονται ἀπὸ φαινόμενα καταστροφῆς τῶν ἱστῶν. Ἡ λῦσι εἶναι μόνον ἡ ἐξολόθρευσι τοῦ ὑπευθύνου μύκητος.
Candida albicans Aspergillus niger Aspergillus fumigatus Βρώσιμα μανιτάρια

Ἡ κατάχρησι ἀντιβιοτικῶν καὶ ἡ αὐξανόμενη χρῆσι ἀνοσοκατασταλτικῶν προκαλεῖ τελευταίως αὔξησι τῶν μυκητιάσεων. Οἱ μυκητιάσεις δημιουργοῦνται κατὰ βάσιν ὡς ἀποτέλεσμα τῆς διαταράξεως τῆς «οἰκολογικῆς» ἰσορροπίας μεταξὺ ἀμυντικῶν δυνάμεων τοῦ ὀργανισμοῦ, φυσιολογικῆς μικροβιακῆς χλωρίδος καὶ μυκήτων, οἱ ὁποῖοι ὑπάρχουν οὕτως ἢ ἄλλως στὸ περιβάλλον.
Κατάλληλες συνθῆκες γιὰ τὴν ἀνάπτυξί τους εἶναι τὸ σκοτάδι (δὲν χρειάζονται φῶς ἀφοῦ δὲν φωτοσυνθέτουν), ἡ ζέστη καὶ ἡ ὑγρασία, διότι ἐκεῖ εὐνοεῖται ἡ σῆψι. Ὅλες αὐτὲς οἱ συνθῆκες ὑπάρχουν ἰδιαιτέρως μέσα στὶς σκοτεινές, ζεστὲς καὶ ὑγρὲς κοιλότητες, ποὺ εἶναι οἱ κόλποι τοῦ κρανίου. Οἱ κόλποι προφυλλάσσονται ἀπὸ τοὺς μύκητες λόγῳ τῆς ὑπάρξεως τῆς τοπικῆς μικροβιακῆς χλωρίδος καὶ λόγῳ τοῦ τοπικοῦ ἀμυντικοῦ μηχανισμοῦ τῶν ἀνοσοσφαιρινῶν τοῦ κλάσματος Α (IgA). Ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο δραστικότητος τῶν δύο αὐτῶν ἀμυντικῶν παραγόντων, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἀλληλεπίδρασι μὲ τὸν ὀργανισμό, προκύπτουν οἱ διάφοροι τύποι μυκητιασικῆς προσβολῆς.

Μυκητιασικὴ Παραρρινοκολπῖτις ἀπὸ Ὑπερευαισθησία (ἀλλεργικὴ ἢ ἀτοπική)
Ἀποτελεῖ τὸ 73% τῶν μυκητιασικῶν παραρρινοκολπιτίδων. Πρόκειται γιὰ ἀντίδρασι ὑπερευαισθησίας πρὸς τοὺς μύκητες ποὺ ὑπάρχουν φυσιολογικὰ στὴν ἀτμόσφαιρα. Ἡ ὑπερευαισθησία μπορεῖ νὰ εἶναι ἀλλεργικοῦ ἢ ἀτοπικοῦ τύπου. Οἱ δύο αὐτὲς παθοφυσιολογικῶς διαφορετικὲς καταστάσεις μοιάζουν πολὺ μεταξύ τους, ὡς κλινικὴ συμπτωματολογία στὸν ἀσθενῆ, καὶ μπερδεύονται.

Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀνάπτυξι μέσα στοὺς κόλπους ἑνὸς μίγματος βλεννίνης
(πρόκειται γιὰ μιὰ γλυκοπρωτεΐνη), κρυστάλλων Charcot-Leyden (προϊὸν τῆς ἑωσινοφιλικῆς φλεγμονῆς), ἄφθονων ἑωσινοφίλων λευκοκυττάρων καὶ σιτευτικῶν μακροφάγων (εἴδη λευκοκυττάρων), καθὼς καὶ ἐλαχίστων ὑφῶν μυκήτων. Ἡ παρουσία τοῦ μίγματος στὴ θέσι αὐτὴ συντηρεῖ εἴτε τὴν ἔκκλυσι τοῦ ἀλλεργικοῦ φαινομένου (μηχανισμὸς ἀνοσοσφαιρίνης Ε, IgE), εἴτε διεγείρει (χωρὶς μεσολάβησι ἀλλεργικοῦ μηχανισμοῦ IgE) τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα τῶν ἀτόμων μὲ εἰδική, κληρονομικὴ εὐαισθησία (ἀτοπία) σὲ παραγωγὴ ἑωσινοφίλων καὶ σιτευτικῶν μακροφάγων, ποὺ μεταναστεύουν ἐπὶ τόπου, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν "εἰσβολέων" (συνήθως ἐλαχίστων μυκήτων).

 Ὅμως τὰ ἑωσινόφιλα παράγουν οὐσίες (κυττοκίνες, ἐλαστάση, ἐλεύθερες ρίζες τοῦ ὀξυγόνου, λευκοτριένια, αὐξητικοὺς παράγοντες κλπ), ποὺ ἐρεθίζουν τὸν βλεννογόνο καὶ δημιουργοῦν ἄσηπτη φλεγμονή, τοῦ προκαλοῦν δηλαδὴ ὑπερέκκρισι βλέννης, οἴδημα κλπ, μὲ ἀποτέλεσμα φαγοῦρα, φτάρνισμα, μπούκωμα, συνάχι, πολύποδες καὶ στὸ τέλος ἐπιμόλυνσι ἀπὸ τὴ φυσικὴ μικροβιακὴ χλωρίδα τῆς περιοχῆς. Ἔτσι μετατρέπεται μιὰ ἁπλῆ ὑπερευαισθησία (πρὸς κάτι φυσικὸ καὶ κατὰ βάσι ἀθῶο γιὰ τὸν περισσότερο κόσμο), σὲ χρονία ρινοπαραρρινοκολπίτιδα μὲ ὑπερπλαστικὸ βλεννογόνο, δηλαδὴ πολύποδες, ποὺ χειροτερεύουν ἀκόμη περισσότερο τὶς τοπικὲς συνθῆκες ἀποχετεύσεως τῶν κόλπων.
Ὁ φαῦλος κύκλος διακόπτεται μόνο μὲ τὴν χειρουργικὴ παροχέτευσι τῶν κόλπων ποὺ πάσχουν.
Στόχοι τῆς ἐπεμβάσεως εἶναι:
    Νὰ ἀπομακρύνονται πλέον οἱ ἐκκρίσεις εὔκολα μὲ τὴ βαρύτητα.
    Νὰ μποροῦν νὰ γίνωνται ἀποδοτικὲς καὶ εὔκολες πλύσεις.
    Νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦνται πλέον τοπικά, σὲ ἀντίθεσι μὲ τὰ διασυστηματικά, φάρμακα, καὶ ἰδίως κορτιζονοῦχα σκευάσματα.

Τὸ πρόβλημα ἔχει τὴν τάσι νὰ ὑποτροπιάζῃ, διότι ἡ βασικὴ αἰτία, δηλαδὴ ἡ ἀλλεργικὴ ἢ ἀτοπικὴ προδιάθεσι γιὰ ὑπερευαισθησία στοὺς φυσικὰ ὑπάρχοντες μύκητες, δὲν μπορεῖ νὰ ἐξαλειφθῇ ὁριστικά.
 

Μυκήτωμα
Ἀποτελεῖ τὸ 23% τῶν μυκητιασικῶν παραρρινοκολπιτίδων. Εἶναι ἕνα συσσωμάτωμα (μπάλλα) μυκήτων καὶ σπορίων μέσα σὲ κάποιον κόλπο. Συνήθως προηγεῖται τραῦμα, ποὺ διαταράσσει προσωρινὰ τὴν τοπικὴ ἰσορροπία. Παρατηρεῖται ἄθροισι ὑφῶν μυκήτων χωρὶς βλεννίνη. Δὲν προκαλεῖται σοβαρὴ ἀλληλεπίδρασι καὶ καταστροφικὰ φαινόμενα μὲ τοὺς ἱστούς, παρὰ μόνο τοπικὴ δυσφορία. Χρειάζεται χειρουργικὸς καθαρισμὸς τοῦ κόλπου. Τὰ ἀντιμυκητιασικὰ δὲν εἶναι ἀπαραίτητα στὴν περίπτωσι αὐτή.


Χρονία Κοκκιωματώδης Παραρρινοκολπῖτις
Ἀποτελεῖ μόνο τὸ 1% τῶν μυκητιασικῶν παραρρινοκολπιτίδων. Δὲν εἶναι γνωστὴ στὴν Εὐρώπη. Ἀπαντᾶται σὲ πολὺ φτωχειὲς χῶρες μὲ κακὲς συνθῆκες διαβιώσεως. Ἐξελίσσεται σὲ διάστημα ἐτῶν μὲ οἴδημα τοῦ προσώπου καὶ καταστροφικὴ διάβροσι τῶν ἱστῶν ἀπὸ τὸ ἀντιδραστικὸ φλεγμονῶδες κοκκίωμα, ποὺ περιέχει ὑφές μυκήτων. Εἶναι νόσος ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωή. Ἀπαιτοῦνται ἀκρωτηριαστικὴ χειρουργικὴ καὶ ἀντιμυκητιασικὰ φάρμακα.

Κεραυνοβόλος Μυκητιασικὴ Παραρρινοκολπῖτις

Ἀποτελεῖ ἐπίσης τὸ 1% τῶν μυκητιασικῶν παραρρινοκολπιτίδων. Εἶναι γνωστὴ καὶ στὴ χώρα μας. Προσβάλλει ἀνοσοκατεσταλμένους ἀσθενεῖς. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ταχέως ἐξελισσομένη, καταστροφὴ τῶν ἱστῶν, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὰ ὀστᾶ τοῦ κρανίου, ἔτσι ὥστε πολὺ σύντομα νὰ προσβάλωνται τὰ μάτια καὶ ὁ ἐγκέφαλος. Ἐξελίσσεται μέσω προσβολῆς τῶν μικρῶν φλεβίων ἀπὸ μύκητες. Ἀπαιτοῦνται καὶ ἐδῶ ἀκρωτηριαστικὴ χειρουργικὴ καὶ ἀντιμυκητιασικὰ φάρμακα, μὲ ὄχι ἐξασφαλισμένα ἀποτελέσματα. 


ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (βρίσκεσθε εδῶ)
Ρινίτιδες

Ἀτοπία (ἔκζεμα-ρινικοὶ πολύποδες-ἄσθμα)
Ἀλλεργίες (ὑπὸ κατασκευήν) 


Παραρρινοκολπῖτις
Παραρρινοκολπῖτις-Χειρουργικὴ Ἀντιμετώπισις-FESS

Ρινικὸ Διάφραγμα & Κόγχες
 

Συγκοινωνίες καὶ Χῶρος Σταθμεύσεως
***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας
 


210-6502000,  697-444-2112

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ Πρόγραμμα δράσεως Αττική 2000+

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ