MEDISUB
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
HELLENIC  INSTITUTE  FOR  PREVENTIVE  UNDERWATER MEDICINE

Tηλ. 210-7218-831, 697-444-2112

ΠΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ

Πληροφορίες & Συμβουλές

Οι καταδυτικές δραστηριότητες φέρνουν τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον, στο οποίο αυτός δεν είναι φυσικά προσηρμοσμένος για να ζη, και στο οποίο, με τη βοήθεια διαφόρων τεχνολογιών, η επιβίωσι καθίσταται δυνατή, με σοβαρούς περιορισμούς. Ανεξάρτητα από το είδος των χρησιμοποιουμένων τεχνολογιών, είναι προφανές ότι ο δύτης χρειάζεται να έχη πολύ καλή φυσική κατάστασι σε όλα τα οργανικά του συστήματα. Διαφορετικά, η κατάδυσι γίνεται πολύ επικίνδυνη δραστηριότης.

Τα διάφορα προβλήματα που ελαττώνουν τη φυσική κατάστασι του δύτη δεν έχουν την ίδια σημασία, ως εμπόδια για μια ασφαλή κατάδυσι. Γι' αυτό και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Εκείνα που θέτουν τον δύτη σε σοβαρό ή μόνιμο κίνδυνο για τραυματισμό ή θάνατο αποτελούν τις απόλυτες αντενδείξεις, ενώ εκείνα τα προβλήματα υγιείας που δεν συνεπάγονται σοβαρό κίνδυνο για τις συγκεκριμένες συνθήκες ή που λύνονται με κατάλληλη ιατρική παρέμβασι, ή που λύνονται μόνα τους, αποτελούν τις σχετικές αντενδείξεις.

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

   Σύμφωνα με τους περισσοτέρους ειδικούς, οι παρακάτω καταστάσεις συνιστούν απόλυτες αντενδείξεις για κατάδυσι:

Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια συνειδήσεως ή αδυναμία αντιδράσεως, υποβρυχίως. Για παράδειγμα, μία επιληπτική κρίσι, μία κρίσι υπογλυκαιμίας, ή μία καρδιακή αρρυθμία στην ξηρά, όσο και αν είναι ενοχλητικά ή σοβαρά, αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά. Υποβρυχίως, μπορεί εύκολα να καταλήξουν σε θάνατο.

  -Το στρές, ο υπεραερισμός, τα υπεροξυγονωμένα μείγματα κλπ μπορεί να προκαλέσουν σπασμούς, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η επιληψία είναι καλά ελεγχομένη. Αυτό καθαυτό το υπερβαρικό περιβάλλον συνιστά έναν επί πλέον άγνωστο κίνδυνο για τον εγκέφαλο που παρουσιάζει ηυξημένη τάσι για σπασμούς, διότι δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες γύρω από το θέμα αυτό.
   -Η σωματική προσπάθεια μπορεί να μειώση τις ανάγκες σε ινσουλίνη, και ο προηγουμένως καλά ρυθμισμένος διαβητικός να πέση σε υπογλυκαιμία, ακόμη κι αν ο διαβήτης είναι ήπιος ή καλά ελεγχόμενος.
   -Μια καλά ελεγχόμενη (στην ξηρά) καρδιακή αρρυθμία μπορεί να απορρυθμισθή κάτω από την επίδρασι στρές, άγχους, κοπώσεως, κρύου, ασυνήθιστου μείγματος αερίων κλπ. Τέτοιες συνθήκες συναντώνται συχνά κατά την κατάδυσι, και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν.

Καταστάσεις που ελαττώνουν την αντοχή στη σωματική κόπωσι, για παράδειγμα η καρδιακή ανεπάρκεια, προχωρημένες πνευμονικές παθήσεις, αναιμία και κάθε είδους πάθησι με εύκολη καταβολή δυνάμεων και αδυναμία.

Ιστορικό πνευμοθώρακος ή ύπαρξι εμφυσηματικών κύστεων του υπεζωκότος. Ο πνευμοθώραξ υποτροπιάζει συχνά, εκτός αν έχη αντιμετωπισθή χειρουργικώς, οι δε εμφυσηματικές κύστεις προδιαθέτουν σε πνευμοθώρακα, διότι εύκολα σπάνε, κάτω από την επίδρασι ασήμαντων δυσβαρικών καταστάσεων.

Πνευμονικές διαταραχές που προδιαθέτουν στην παγίδευσι αέρος όπως π. χ. ενεργό άσθμα, οίδημα του βρογχικού βλεννογόνου με ή χωρίς ελεύθερη βλέννη, βρογχόσπασμος από κάπνισμα ή λοίμωξι (π. χ. μέσα στο πρώτο δεκαήμερο μετά από κρυολόγημα), όγκοι, κύστεις και ουλές πάσης αιτιολογίας. Ολα τα παραπάνω μπορεί να προκαλέσουν πνευμονικό βαρότραυμα κατά την ανάδυσι.

Τύμπανα με διάτρησι ή αδυναμία εξισώσεως των πιέσεων. Είναι γεγονός ότι μερικοί ψαράδες του Ειρηνικού, όπως και οι παλαιοί δικοί μας σφουγγαράδες έσπαγαν τα τύμπανά τους επίτηδες, για να αποφεύγουν τα ωτικά βαροτραύματα. Αυτά όμως συνέβαιναν σε εποχές και σε κοινωνίες στις οποίες δεν ήταν γνωστή η φυσιολογία των καταδύσεων, και στις οποίες το μεροκάματο ήταν πιο σπουδαίο από την υγιεία. Δεν συνέβαιναν σε καμμία περίπτωσι για ψυχαγωγικές καταδύσεις.

Εύκολη τάσι για ίλιγγο ή διαταραχή του προσανατολισμού στο χώρο.

Οξέα νοσήματα ή όταν ο δύτης ευρίσκεται υπό την επίρρεια ουσιών, π. χ. καννάβεως, οινοπνεύματος κλπ. Οι καταστάσεις αυτές αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο ναρκώσεως, νόσου της αποσυμπιέσεως, υποθερμίας και άλλων σοβαρών καταδυτικών συμβαμάτων.

Σοβαρή συναισθηματική αστάθεια. Οι διαταραχές αυτές αρχίζουν από την απλή ακεφιά, την ευκαιριακή δυσθυμία, την ωργανωμένη καταθλιπτική δυσθυμία, και φθάνουν στη μανιοκατάθλιψι, ακόμη και με ψυχωσικές διαστάσεις. Σε περιπτώσεις όπου το συναίσθημα (το κέφι, η διάθεσι) παρουσιάζει αστάθεια, ο κίνδυνος για τον ίδιο και τους άλλους είναι προφανής.

Φόβος για την κατάδυσι γενικώς, ή για μία συγκεκριμένη κατάδυσι. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι κατάδυσι κάτω από καθεστώς φυσιολογικού φόβου ή παράλογησ φοβίας, συχνά, δέν έχει καλό τέλος.

   ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

   Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες ελαττώνουν την καταδυτική ικανότητα, αλλά όχι τόσο, ώστε να είναι απολύτως απαγορευτικές για κατάδυσι. Αυτές οι καταστάσεις συνιστούν σχετικές ή πιθανές αντενδείξεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εξής:

Μειωμένη αντοχή στην άσκησι, ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Π. χ. προχωρημένη ηλικία, κακή φυσική κατάστασι, αδυναμία ή εξάντλησι κάθε είδους.

Δυσκολία στην εξίσωσι των πιέσεων. Η πείρα δείχνει ότι πολλοί δύτες, ακόμη και διπλωματούχοι, δεν ξεχωρίζουν την εξίσωσι πιέσεως των αυτιών από την εξίσωσι πιέσεως των κόλπων. Καί γιὰ τὶς δύο περιπτώσεις ἡ ὑγιεία τῆς μύτης παίζει μεγάλο ρόλο.

Μερικές παροδικές καταστάσεις, όπως κόπωσι, πείνα, δίψα, αφυδάτωσι κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται απλώς αναβολή της καταδύσεως, ή αντικατάστασι του δύτη.

Χαμηλή (όχι απαραιτήτως παθολογικά χαμηλή) νοημοσύνη ή μειωμένη (παροδικά ή μόνιμα) κριτική ικανότης

Nευρώσεις και κακές ψυχολογικές καταστάσεις.

Κάθε άλλη διαταραχή ή αναπηρία, η οποία ελαττώνει την ικανότητα αναγνωρίσεως και αντιμετωπίσεως προβλημάτων. Η μεγάλη και ετερόκλητη αυτή κατηγορία περιλαμβάνει  προβλήματα των αισθητηρίων οργάνων (οράσεως και ακοής κυρίως), καθώς και προβλήματα σκελετικής και νευρομυϊκής ακεραιότητος, όπως π. χ. ακρωτηριασμοί, παραλύσεις κλπ.
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μαςΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB" (βρίσκεσθε εδώ)

Εὐσταχιανὴ Σάλπιγγα

Πρόληψι Καταδυτικού Ατυχήματος
Βαρηκοϊα & Κατάδυσι
Ιλιγγος & Κατάδυσι
Πνευμονικό Βαρότραυμα
 ***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Συγκοινωνίες και Χώρος Σταθμεύσεως

***
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ρινίτιδες


 

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ


DIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESA