ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
Δρ. Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τηλέφωνον: 210-7218-831, 697-444-2112 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΣΦΩΝΙΕΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΙ 

Οι λειτουργικές δυσφωνίες κατατάσσονται περαιτέρω σε υπερδυναμικές και αδυναμικές. Οι δύο αυτοί τύποι συναντώνται σε άτομα με διαφορετικές προσωπικότητες. Οι αδυναμικές δυσφωνίες δεν συναντώνται σε επαγγελματίες, και γι’ αυτό δεν θα μας απασχολήσουν εδώ. Οι υπερδυναμικές (κατ’ άλλους υπερκινητικές) ταξινομούνται σε τέσσερες τύπους, αναλόγως του τρόπου εκδηλώσεως της λαρυγγικής μυϊκης τάσεως. Ο πρώτος τύπος είνε γλωττιδικός, εντοπίζεται δηλαδή στο επίπεδο των γνησίων φωνητικών χορδών, ενώ οι υπόλοιποι είνε υπεργλωττιδικοί. 

ΤΥΠΟΣ 1:  ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΛΩΤΤΙΣ

Χαρακτηριστικό του είνε ότι κατά την φώνησι παραμένει χάσμα μεταξύ των γνησίων φωνητικών χορδών, ιδιαιτέρως εξεσημασμένο στην οπισθία μοίρα της γλωττίδος. Η δυσφωνία αυτή είνε υπερκινητική διότι οφείλεται σε ταυτόχρονη, απρόσφορη και υπερβολική σύσπασι των οπισθίων κρικο-αρυταινοειδών μυών, οι οποίοι ανταγωνίζονται τους πλαγίους κρικο-αρυταινοειδείς, κατά την φώνησι. Η λειτουργική αυτή διαταραχή συνοδεύεται συχνότατα από ανάπτυξι φωνητικών όζων (κάλλων).

ΤΥΠΟΣ 2:  ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΣ ΤΩΝ ΝΟΘΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ

Χαρακτηρίζεται από την κινητοποίησι των νόθων φωνητικών χορδών, οι οποίες στην περίπτωσι αυτή συμπλησιάζουν ή/και ενώνονται στη μέση γραμμή, κατά την φώνησι, καλύπτοντας έτσι, εν όλω ή εν μέρει, τις γνήσιες φωνητικές χορδές. 

Η φωνή η οποία προκύπτει με αυτόν τον τρόπο λέγεται «φωνή εφημεριδοπώλου» και χαρακτηρίζεται από τραχύτητα και μονοτονία. Είνε αρκετά συχνή διαταραχή σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες (μεταξύ των οποίων και οι ηθοποιοί), όπως επίσης παροδικώς μετά από μεγάλες ενδολαρυγγικές χειρουργικές επεμβάσεις.

ΤΥΠΟΣ 3:  ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΣΠΑΣΙΣ ΑΡΥΤΑΙΝΟ-ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ

Ο τύπος αυτός χαρακτηρίζεται από μερική προσθιοπισθία σύσπασι της υπεργλωττιδικής μοίρας του λάρυγγος κατά τη φώνησι. Κατά την ενδοσκόπησι παρατηρείται προσθία μετατόπισις των αρυταινοειδών, προς τον μίσχο της επιγλωττίδος, έτσι ώστε το οπίσθιο ½ ή 2/3 των φωνητικών χορδών να είναι αθέατα.  Ο τύπος 3 παρατηρείται σε ανθρώπους που μιλούν με πολύ βαρειά, μπάσσα φωνή επίσης δε σε τραγουδιστάς χωρίς εγκατεστημένη δυσφωνία, όταν τραγουδούν τη χαμηλότερη νότα της φωνητικής τους εκτάσεως.

ΤΥΠΟΣ 4:  ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΣΠΑΣΙΣ ΑΡΥΤΑΙΝΟ-ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ

Μοιάζει με τον προηγούμενο τύπο, αλλά η διαταραχή είνε σε ακραίο βαθμό. Οι αρυταινοειδείς σφίγγονται πάνω στο μίσχο της επιγλωττίδος, έτσι ώστε ο λάρυγξ να φράσσεται κατά τη φώνησι, από τον  σφιγκτήρα που δημιουργούν οι αρυταινοεπιγλωττιδικές πτυχές.

Ο τύπος 4 είνε ασυνήθης. Παρατηρείται κυρίως σε περιπτώσεις σπαστικής δυσφωνίας.

Γαστρο-οισοφαγική Παλινδρόμησι και Φωνή
Η φωνητική προθέρμανσι 
Τα ΝΑΙ & τα ΟΧΙ
Λογοθεραπεία
Δομή & Φυσιολογία του λάρυγγος
Πρακτικά ΩΡΛ Θέματα
Εργαστήριο "ΛΑΒΥΡΙΘΟΣ"

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ
ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
1