Εικονικό Ακοολογικό Κέντρο
 

 

Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου


Ear᾿ΩτοNoseΡινοThroatΛαρυγγολογία

ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τηλέφωνa: +30 697 444 2112 (Whatsapp), +389 70 648 589 (Viber)

Η σύγχρονη ωτορινολαρυγγολογία εφαρμόζει ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις που αφορούν στην ακουστική λειτουργία, στη λειτουργία της ισορροπίας, στην παραγωγή της φωνής και στην οξύτητα του ανωτέρου πεπτικοῦ. Ανάγκη για τέτοιου είδους μετρήσεις έχουν άνθρωποι με υποψία ή βεβαιότητα προβλήματος στην ακοή (βαρηκοΐα), με βουϊτά (εμβοές των ώτων), διαταραχές της ισορροπίας (ιλίγγους), διαταραχές της φωνήσεως (δυσφωνίες) και γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμησι (ΓΟΠ).

Οι εξετάσεις αυτές θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως εξής:

ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ(=μέτρησι της ακουστικής οξύτητος)

 • Τονική (χρησιμοποιούνται τόνοι, δηλ. απλοί καθαροί ήχοι)
 • Ομιλητική (χρησιμοποιούνται ειδικά ηχογραφημένες λέξεις)

Τονική ακοομετρία

 • Ουδική τονική ακοομετρία: Προσδιορίζεται ο ουδός ακουστότητος, δηλ. το κατώφλιο της ακοής. Είνε η βασική μέτρησι που γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Περιλαμβάνει τη μέτρησι διά της αερίνης οδού και δια της οστεϊνης οδού.
 • Υπερουδική τονική ακοομετρία: Προσδιορίζονται τα ακοολογικά φαινόμενα που εμφανίζονται στα υψηλά επίπεδα εντάσεως ήχου (πάνω από το κατώφλιο). Δεν απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς, αλλά μόνον όπου υπάρχουν φαινόμενα παραμορφώσεως και ειδικά τοποδιαγνωστικά προβλήματα. Περιλαμβάνει διάφορες εξετάσεις όπως δοκιμασία ABLB, δοκιμασία SISI, δοκιμασία Luesher, δοκιμασία εκπτώσεως τόνου, ο προσδιορισμός επιπέδου δυσανεξίας ήχου κλπ.

Ομιλητική ακοομετρία

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αποδόσεως της ακοής σε πραγματικές συνθήκες γλωσσικής αντιλήψεως και για την αξιολόγησι της αποδόσεως των ακουστικών βαρηκοϊας.  Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται μόνον επιλεγμένες δισύλλαβες λέξεις, που λέγονται "σπονδαϊκές", διότι η νεο-Ελληνική γλώσσα (σε αντίθεσι με την αρχαία) δεν διαθέτει αρκετά μονοσύλλαβα ουσιαστικά. 

ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει την εκτέλασι του 

 • Τυμπανογράμματος και τη 
 • μελέτη των Ηχητικών Αντανακλαστικών του μέσου ωτός.

Τυμπανόγραμμα

Χρησιμοποιείται για τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του εξεταζομένου ωτός, εκφραζομένων ως "σύνθετος ακουστική αντίστασις". Ακοτελεί βασική εξέτασι, η οποία χρειάζεται αφ' ενος σε όλες τις περιπτώσεις βαρηκοϊας αγωγιμότητος, αφ' ετέρου είνε προαπαιτούμενο βήμα για την μελέτη του ηχητικού ανανακλαστικού.

Ηχητικά Αντανακλαστικά 

Χρησιμοποιούνται για τη μελέτη ωρισμένων μηχανικών ιδιοτήτων του εξεταζομένου ωτός και ωρισμένων νευροφυσιολογικών ιδιοτήτων του εξεταζομένου (ομόπλευρο αντανακλαστικό) ή του άλλου (αντίπλευρο αντανακλαστικό) ωτός. Με τα ηχητικά αντανακλαστικά ελέγχεται αφ' ενός η ικανότης αντανακλαστικής μεταβολής της ακουστικής αντιστάσεως, αφ' ετέρου ο ουδός εκκλύσεως των αντανακλαστικών (σε βαρηκοϊες αντιλήψεως) και η ακεραιότης της κεντρομόλου (χαμηλή ακουστική οδός) και φυγοκέντρου (προσωπικό νεύρο και μεσεγκεφαλικό επίπεδο) οδού του. αντανακλαστικού.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Χρησιμοποιούνται για 

 • αδρό, αντικειμενικό προσδιορισμό του ουδού ακουστότητος σε μή συνεργαζόμενα άτομα, 
 • τοποδιαγνωστική προσέγγισι της βαρηκοϊας αντιλήψεως, των εμβοών και του ιλίγγου και 
 • για τη συνολική εκτίμησι του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (σε συνδυασμό με άλλα είδη προκλητών δυναμικών).

 

ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Είνε η νεωτέρα από όλες τις διαγνωστικές μεθόδους και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξι, επιστημονικώς και τεχνικώς. Χρησιμοποιείται για την αντικειμενική καταγραφή και ανάλυσι των κραδασμών του οργάνου του Κόρτι (όργανο της ακοής), είτε των αυτομάτων, είτε των προκλητών. Με τον τρόπο αυτόν εξάγονται συμπεράσματα τα οποία βοηθούν στην τοποδιαγνωστική προσέγγισι και σε νευροφυσιολογικές εκτιμήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑ

Χρησιμοποιείται για την αντικειμενική καταγραφή και ανάλυσι του νυσταγμού (=ακούσιες κινήσεις των βολβών των ματιών). Νυσταγμοί υπάρχουν αυτόματοι, αλλά είνε δυνατόν και να προκληθούν με διαφόρους τρόπους (προκλητοί). Για όλες τις περιπτώσεις είνε δυνατόν να εφαρμοσθή η νυσταγμογραφία, αφού προηγηθή βαθμονόμησις του οργάνου για κάθε συγκεκριμένο ασθενή και εξέτασι.

Σε μία συνηθισμένη εξέτασι καταγράφονται:

Η βλεμματική παρακολούθησι
 

 • περιστρεφομένου ραβδωτού κυλίνδρου (οπτοκινητικός νυσταγμός)
 • ομαλώς κινουμένου στόχου
 • αποτόμως κινουμένου στόχου

Ο αυτόματος νυσταγμός 

σε διάφορες θέσεις της κεφαλής.

Ο προκλητός νυσταγμός 
 

 • μετά από απότομη στροφή δεξιά και αριστερά (μεταστροφικός)
 • κατά τη διάρκεια αρμονικής στροφικής ταλαντώσεως του εδράνου στο οποίο κάθεται ο ασθενής (διαστροφικός)
 • μετά από θερμική διέγερσι των λαβυρίνθων με κρύο και ζεστό νερό σε βαθμονομημένη θερμοκρασία (θερμικός)

Η μελέτη των στοιχείων από το σύνολο των παραπάνω εξετάσεων καταλήγει στην ποσοτική έκφρασι τριών μεγεθών: 

 • της υπαισθησίας μιάς πλευράς
 • της υπεροχής νυσταγμικής κατευθύνσεως προς μια πλευρά και 
 • του βαθμού αντιρροπήσεως της διαταραχής.

Η συνεκτίμησις αυτών μαζί με άλλα ποιοτικά στοιχεία καταλήγει σε τοποδιαγνωστική εκτίμησι για την υπάρχουσα βλάβη.

 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑ ΄Η  ΙΣΟΡΡΟΠΙΟΜΕΤΡΙΑ

Είναι μία δοκιμασία της αισθητηριακής οργανώσεως, μελετά δηλαδή πώς συνεργάζονται τα τρία αισθητηριακά υποσυστήματα που εξυπηρετούν την ισορροπία.

Η διατήρησι τής ισορροπίας τού σώματος εξαρτάται από τήν επαρκή επεξεργασία πληροφοριών κινητικής καί στατικής φύσεως, πού προέρχονται από τά αισθητήρια όργανα. Η επεξεργασία αυτών τών πληροφοριών  γίνεται από σχηματισμούς τού εγκεφάλου, πού χαρακτηρίζονται συνολικά ως κεντρικό αιθουσαίο σύστημα. Aν το κεντρικό αιθουσαίο σύσημα αδυνατή νά επεξεργαστή σωστά τίς πληροφορίες, άν οι πληροφορίες από τά διάφορα αισθητήρια όργανα είναι αντιφατικές μεταξύ τους, ή άν κάποιο από τά αισθητήρια δέν λειτουργή σωστά, τότε αισθανόμαστε ζάλη, ίλιγγο, ακομη καί αστάθεια.

Τά αισθητήρια πού προσφέρουν πληροφορίες ισορροπίας στόν εγκέφαλο είναι τά εξής:

·                        Τά μάτια. Οι πληροφορίες από τήν όρασι βοηθούν πολύ στήν ορθή αντίληψι τής θέσεως καί τής κινήσεως τού σώματος.

·                        Η σωματική αισθητικότης. Στούς μύς καί τίς αρθρώσεις υπάρχουν αισθητήρες, οι οποίοι μεταβιβάζουν αδιάκοπα πρός τόν εγκέφαλο, πληροφορίες γιά τίς κινήσεις καί τή θέσι τών μελών τού σώματος.

·                        Οι δύο λαβύρινθοι (υπάρχει ένας σέ κάθε αυτί). Εκεί ευρίσκονται τά καθαυτό όργανα τής ισορροπίας, άλλο για τη γραμμική, και άλλο για τη γωνιακή επιτάχυνσι.

Όλες αυτές οι πληροφορίες υποβάλλονται σέ  πολύπλοκες επεξεργασίες από τόν κεντρικό επεξεργαστή, καί αφού ολοκληρωθούν (μέ τή μαθηματική έννοια), μεταβάλλονται από απλή αίσθησι (σωματικό φαινόμενο) σέ αντίληψι (ψυχικό φαινόμενο).

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η μόνη δυνατότης εξετάσεως του συστήματος ισορροπίας που διέθετε η ιατρική ήταν η εξέταση του λαβυρίνθου. Όλα τα υπόλοιπα ο γιατρός τα υπέθετε, αλλά δεν μπορούσε να τα εξετάση με αντικειμενικό τρόπο. Η Υπολογιστική Ισορροπιομετρία είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, βασισμένο σε προχωρημένες εφαρμογές πληροφορικής, που ξεκίνησε ως παραπροϊόν της διαστημικής έρευνας, για την εκπαίδευση των αστροναυτών της NASA.

Η Υπολογιστική Ισορροπιομετρία για πρώτη φορά μας βοηθά να ξεχωρίσουμε πώς και πόσο συμμετέχουν τα μάτια, η σωματική αισθητικότητα και οι λαβύρινθοι, στην ισορροπία ή στη διαταραχή της, σε κάθε ασθενή. Το σπουδαιότερο, μας βοηθά να καταρτίσουμε προγράμματα φυσικής αποκατάστασης, ειδικά για τον κάθε ασθενή.

῾Ὡς διαδικασία ἡ ῾Υπολογιστική Ισορροπιομετρία εἶναι μιὰ ἀνώδυνη καὶ ἀσφαλὴς ἐξέτασι, ποὺ ἐκτελεῖται ὅπως στὴν παραπάνω εἰκόνα, καὶ δὲν προκαλεῖ ἴλιγγο ἢ ζάλη.

 

ΑΝΑΛΥΣΙ ΦΩΝΗΣ

Στο εργαστήριο «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» χρησιμοποιείται η εμβιομηχανική προσέγγισι, προκειμένου να αναλύωνται τα προβλήματα δυσφωνίας της επαγγελματικής φωνής. Με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέσι να παρέχωμε εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξι στους καθηγητάς φωνητικής αγωγής και τους λογοθεραπευτάς, ώστε να εργάζωνται με ασφάλεια και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα πλέον προβλήματα του ασθενούς. Η μηχανο-βιολογική προσέγγισι περιλαμβάνει τον συνδυασμό 

 • της οπτικής ενδοσκοπικής παρατηρήσεως του λάρυγγος με την
 • φασματογραφική ανάλυσι της φωνής.

Η φασματογραφική ανάλυσι της φωνής χρησιμοποιείται για την αντικειμενική και ποσοτική εκτίμησι των διαταραχών της φωνής, και αφορά κυρίως σε επαγγελματίες του τραγουδιού και του θεάτρου (επαγγελματικές δυσφωνίες). Συμβάλλει στη διάγνωσι και τον σχεδιασμό της φωνητικής αγωγής. Επίσης τεκμηριώνει το αποτέλεσμα της θεραπείας, είτε της χειρουργικής είτε της φωνητικής αγωγής. Λαμβάνονται δείγματα φωνής και αναλύονται φασματογραφικώς κατά Φουρριέ. Μελετάται η βασική συχνότης, ο πλούτος των αρμονικών της, η σταθερότης των στοιχείων του ήχου, διάφορες τεχνικές λεπτομέρεις σχετικές με τα registri, η ποσότης και η κατανομή του θορύβου (βράγχος φωνής), καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες παράγεται.

 

24-ΩΡΗ ΔΙΠΛΗ pHΜΕΤΡΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

dual pHmetry sitesΣτο εργαστήριο «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» πραγματοποιείται και η εξέτασι αυτή, σε ασθενείς με  ΓΟΠ (γαστο-οισοφαγική παλινδρόμησι) ή ΦΑΛΑΠ (φαρυγγολαρυγγική παλινδρόμησι, μια παραλλαγή της ΓΟΠ).

Αφορά στη συνεχή καταγραφή, επί ένα 24ωρο, της οξύτητας (pH) που επικρατεί σε δύο σημεία του ανωτέρου πεπτικού ταυτοχρόνως: λίγο πάνω από το κάτω στόμιο του οισοφάγου (2) και λίγο πάνω από το άνω στόμιό του, στον φάρυγγα (1). Η τιμοληψία καταγράφεται σε ένα μικρό φορητό υπολογιστήρα, όπως το Holter των καρδιολογικών εξετάσεων.
Ο εξεταζόμενος τρώει, πίνει και κάνει όλες του τις δραστηριότητες κανονικά, ώστε η εξέτασι να αντικατοπτρίζη τί ακριβώς συμβαίνει σε πραγματικές συνθήκες. Με την ανάλυσι των ευρημάτων διαπιστώνεται ο βαθμός, η διάρκεια και το ωράριο της παλινδρομήσεως, καθώς και η σχέσι της με τα γεύματα και τη στάσι του σώματος. Ετσι λαμβάνονται οι ορθές θεραπευτικές αποφάσεις και αξιολογείται η επάρκεια του θεραπευτικού αποτελέσματος.

 


 
 

ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ (Βρίσκεσθε ἐδῶ)

Ἴλιγγος

Νόσος Menière

Ἴλιγγος θέσεως

Ἐμβοές

Θόρυβος

Ἀκουστικὰ Βαρηκοΐας

Αὐτοάνοσος Ὠτολογικὴ Νόσος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
Συγκοινωνίες και Χώρος Σταθμεύσεως
***
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα: +30 697-444-2112 (Whatsapp), +389 70 648 589 (Viber)
Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

https://www.linkedin.com/in/dr-aias-theodoros-papastavrou-137085156/

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ