ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τηλέφωνον: 210-6502000, 697-444-2112Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ
(σχεδὸν χωρὶς λόγια)


Παρασκεύασμα λάρυγγος και υοειδούς οστού
Ο ΛΑΡΥΓΞ
ΑΔΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

  1: Τὸ σῶμα τοῦ ὑοειδοῦς ὀστοῦ (διακρίνονται τὰ ἐλάσσονα καὶ μείζονα κέρατα)
  2: ῾Υο-Θυρεοειδής μεμβράνη (πλαγία ὄψις)
  3: Θυρεοειδὴς χόνδρος (ἀριστερὸ πέταλο)
  4: Ἐπιγλωττὶς [τὸ ἄνω μέρος τοῦ σώματός της ἐξέχει πάνω ἀπὸ τὸ ὑοειδές. ῾Ο μίσχος της  εὑρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸν θυρεοειδὴ χόνδρο, καὶ φθάνει μέχρι ἀριστερὰ τοῦ ἀριθμοῦ 3 (βλ. και ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)]
  5: Κρικοειδὴς χόνδρος (πυελίς)
  6: Κρικοθυρεοειδὴς μῦς
  7: Τραχεία


ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΚΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣ 1

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΚΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣ
Φυσιολογικὸς λάρυγξ μὲ τὶς φωνητικὲς χορδὲς σὲ ἀπαγωγή
(γλωττὶς ἀνοικτή)


ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΚΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣ 2


1: Αρυταινοειδεῖς Χόνδροι
2: Γνήσιες Φωνητικὲς Χορδές
3: Νόθες Φωνητικὲς Χορδές
4: Προσθία Γωνία
5: Γλωττιδικὴ σχισμὴ κλειστή
6: Λαρυγγικὲς κοιλίες

Φυσιολογικὸς λάρυγξ μὲ τὶς φωνητικὲς χορδὲς σὲ προσαγωγή
(γλωττὶς κλειστή)


ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ
(μὲ τὰ λιγότερα δυνατὰ λόγια)

Ο λάρυγξ έχει δύο βασικώς λειτουργίες:

Με την ιδιότητά του ως αναπνευστικού οργάνου συμμετέχει στον σχηματισμό του αεραγωγού, καλύπτοντας το διάστημα μεταξύ φάρυγγος και τραχείας. Ειδικώς κατά την εκπνοή, με τη συμμετοχή της βουλήσεως, είνε δυνατόν να τροποποιήση τη ροή του αέρος , ώστε να παραχθή ήχος. Ετσι μετατρέπει την εκπνοή σε φώνησι. Υπ' αυτήν την έννοια, η τόσο σπουδαία λειτουργία της φωνήσεως, με την οποία εκφράζονται τα προϊόντα της νοήσεως και του θυμικού, δεν είνε παρά μία παραλλαγή της εκπνοής, είνε άρα παράρτημα της αναπνοής.

Με την αμυντική του ιδιότητα, ο λάρυγξ προστατεύει τα όργανα του κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος από την είσοδο σ’ αυτά υλικών, τα οποία προορίζονται για το πεπτικό σύστημα (σίελος, τροφές). Η αμυντική λειτουργία είνε καθαρώς αντανακλαστική, και εκδηλώνεται με τη δράσι τριών σφιγκτήρων, διατεταγμένων σε τρία αλληλοδιάδοχα επίπεδα. Από κάτω προς τα άνω, αυτά είνε:
 


 • Οι γνήσιες φωνητικές χορδές 
 • Οι νόθες φωνητικές χορδές 
 • Οι αρυταινοεπιγλωττιδικές πτυχές (μαζί με τους αρυταινοειδείς και την επιγλωττίδα)

Η φυσιολογική λειτουργία των τριών σφιγκτήρων είνε ταυτόχρονη και μαζική. Με τον τρόπο αυτόν, η πιθανότης να υπάρξη εισρόφησι ελαχιστοποιείται. Δεν μπορεί φυσιολογικά να συνυπάρχη με την αναπνευστική λειτουργία, διότι αυτή απαιτεί βατό αεραγωγό.

Η ΦΩΝΗΣΙ
Επειδή η φώνησι, από οργανικής πλευράς, είνε παραλλαγή της εκπνοής, θα ήταν τελείως ανακριβές εάν θεωρούσαμε τον λάρυγγα ως το μόνο όργανο της φωνήσεως. Θα ήταν πολύ ακριβέστερο αν λέγαμε ότι συμμετέχει (αποφασιστικά) στη φώνησι ή ότι είνε μέρος του φωνητικού μηχανισμού. Ο φωνητικός μηχανισμός περιλαμβάνει: • Ολόκληρο το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα 
 • Τον θωρακικό κλωβό (οστά και εκπνευστικούς μύες, ιδίως δε το διάφραγμα
 • Τον λάρυγγα 
 • Τον φάρυγγα 
 • Τη στοματική και ρινική κοιλότητα (με τα προσαρτήματά των) και φυσικά
 • Τον νευρικό ιστό (από τον εξειδικευμένο εγκεφαλικό φλοιό μέχρι τις τελικές νευρο-μυϊκές απολήξεις σε όλα τα υπόλοιπα όργανα). 
Είνε προφανές ότι η πολυπλοκότης της λειτουργίας αυτής είνε ιδιαιτέρως μεγάλη και δεν επιδέχεται απλοϊκών προσεγγίσεων, ιδίως μάλιστα όταν είνε διαταραγμένη.

Τα βασικά σημεία της λειτουργίας της φωνήσεως είνε τα εξής:


 • Δημιουργείται η πρόθεσι φωνήσεως, από τον βουλητικό μηχανισμό.
 • Εξασφαλίζεται επάρκεια αέρος στο κατώτερο αναπνευστικό με εισπνοή ή συγκράτησι της εκπνοής.
 • Συμπλησιάζουν οι γνήσιες φωνητικές χορδές (σύγκλεισις της γλωττίδος=του κάτω σφιγκτήρος).
 • Αρχική προσαρμογή των φυσικών χαρακτήρων των γνησίων φωνητικών χορδών (της τάσεως, του μήκους, του πάχους και της σκληρότητος), από τον λαρυγγικό νευρομυϊκό μηχανισμό, ώστε να είνε έτοιμη η γλωττίς για την παραγωγή του πρώτου ήχου.
 • Συσπώνται καταλλήλως οι εκπνευστικοί μύες.
 • Αυξάνει η υπογλωττιδική πίεσι (ως συνέπεια της προσπαθείας εκπνοής με κλειστή γλωττίδα).
 • Ο λαρυγγικός νευρομυϊκός μηχανισμός συνεχίζει να προσαρμόζη διαρκώς τους φυσικούς χαρακτήρες των χορδών, ώστε να υποχωρούν στην κατάλληλη εκ των κάτω πίεσι, και τα ελεύθερα χείλη των να πάλλωνται παθητικώς, υπό την επίδρασι του ρεύματος αέρος μεγάλης ταχύτητος, μέσα στη γλωττιδική σχισμή. Η διαρκής αυτή προσαρμογή των φυσικών χαρακτήρων των χορδών κάνει ώστε να παράγωνται ήχοι με διάφορες βασικές συχνότητες.
 • Ο παραγόμενος ήχος διαμορφώνεται καταλλήλως από τα αντηχεία (φάρυγξ, στόμα, μύτη, παραρρίνια), εμπλουτιζόμενος σε διάφορες αρμονικές του βασικού ήχου που παράγει η λαρυγγική γλωττίς. 


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Η περιγραφή της φωνήσεως ως διαδοχής βημάτων έχει μόνο διδακτική αξία. Η λειτουργία είνε ενιαία. Συμμετέχει σ’ αυτήν όλο το σώμα και ο ψυχικός μηχανισμός.
Η έντασι της φωνής εξαρτάται από την υπογλωττιδική πίεσι, δηλαδή από το πόσο δυνατά πιέζουν οι εκπνευστικοί μύες. Η βασική συχνότης (ακουστικό ύψος) της φωνής εξαρτάται από τη διαμόρφωσι των χορδών. Βράχυνσι, σκλήρυνσι, αύξησι της τάσεως και ελάττωσι του παλλομένου πάχους παράγει οξύτερη φωνή. Ο πολύπλοκος μηχανισμός της αρθρώσεως δεν αποτελεί τμήμα της φωνήσεως, αλλά του λόγου.

Οι λειτουργικές δυσφωνίες είνε δυνατόν να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα ατελούς συντονισμού των παραπάνω βασικών βημάτων της φωνήσεως. Μερικές από αυτές προέρχονται από προσπάθεια αυξήσεως της εντάσεως της φωνής με πίεσι στο λάρυγγα, αντί στους εκπνευστικούς μύες. Ειδικώς οι δυσφωνίες από μυϊκή τάσι είνε αποτέλεσμα συγχύσεως της φωνητικής λειτουργίας, που είνε αναπνευστική, με την αμυντική, που είνε σφιγκτηριακή. Οι δύο λειτουργίες είνε ριζικώς αντίθετες μεταξύ των, και μπορούν να συμβιβασθούν μόνο σε νοσηρό πλαίσιο.

Η φωνητική προθέρμανσι
Τα ΝΑΙ & τα ΟΧΙ
Λειτουργικές Δυσφωνίες
Λογοθεραπεία
Θέματα ΩΡΛ Πρακτικής
Εργαστήριο "ΛΑΒΥΡΙΘΟΣ"
Παλινδρομικὴ Λαρυγγῖτις


Επικοινωνήστε μαζί μας


Τηλέφωνα: 210-6502000, 697-444-2112

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ


1