Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
᾿Ωτο῾ΡινοΛαρυγγολογία
Χειρουργικὴ Κεφαλῆς & Τραχήλου

 

῾Η ὠτορινολαρυγγολογία ἔλαβε τὴν σύγχρονη ὑπόστασί της μετά τὴν εἰσαγωγή τοῦ χειρουργικοῦ μικροσκοπίου, στὴ δεκαετία τοῦ 1950, ἡ χρῆσι τοῦ ὁποίου κατέστησε ἐφικτὴ τὴν ἀνάπτυξι τῆς ᾿Ωτοχειρουργικῆς καὶ τῆς Μικροχειρουργικῆς τοῦ Λάρυγγος.

᾿Ακολούθησε ἡ ἐξέλιξι τῆς ᾿Ακοολογίας, μὲ τὴν ἀνάπτυξι ἐξειλιγμένων ἀκοογράφων καὶ κυρίως τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Τυμπανομετρίας. ῾Η περαιτέρω ἐξέλιξι τῆς ᾿Ακοολογίας ἐπέφερε τὴ διεύρυνσί της σὲ μία γενικότερη ἐπιστήμη, τὴν Νευρο-᾿Ωτολογία, ἡ ὁποία, ὡς ὑβρίδιο τῆς Νευρολογίας καὶ ᾿Ωτολογίας, ἐξετάζει συστηματικὰ καὶ ἐξειδικευμένα τὶς αἰσθητηριακὲς παθήσεις τοῦ αὐτιοῦ (ἀκοὴ καὶ ἰσορροπία).

῾Η εἰσαγωγὴ τῶν ἐνδοσκοπίων ἀπετέλεσε καὶ αὐτὴ ἐπανάστασι, τόσο στὴ διαγνωστική, ὅσο καὶ στὴ χειρουργικὴ τῶν παραρρινίων καὶ σπλαχνικοῦ κρανίου. ᾿Απετέλεσε δὲ τὴν ἀπαρχὴ πολλῶν ἄλλων ἐπιστημονικῶν καὶ βιο-τεχνολογικῶν ἐξελίξεων στὸν τομέα τῆς Ρινολογίας, καὶ μᾶς ἔφερε μέχρι τὶς μεταμοσχεύσεις Βλαστοκυττάρων ὀσφρυτικοῦ βλεννογόνου.

῾Η σταδιακὴ βελτίωσι τῆς κατανοήσεως τῆς βιολογίας τοῦ καρκίνου ἐπέφερε, καί αὐτή, μεγάλες ἀλλαγὲς στὴν εἰδικότητά μας. Τὸ πλῆθος τῶν ἐκλεπτυσμένων χειρουργικῶν τεχνικῶν γιὰ τὸν καρκῖνο τῆς Κεφαλῆς & Τραχήλου ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ᾿Ωτορινολαρυγγολογίας. ῾Η Μοριακὴ Βιολογία κατέστησε δυνατὴ τὴν ἐλαχιστοποίησι τῶν παρενεργειῶν τῆς ἀντικαρκινικῆς χημειοθεραπείας, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ ἐξειδικευμένων βιομορικῶν σχημάτων. ῾Η λίαν ἐπιτυχὴς ἐφαρμογὴ τῶν βιομοριακῶν θεραπειῶν στὶς βαρειὲς παθήσεις τοῦ Νευρικοῦ Συστήματος ἀπετέλεσε μοντέλο ἐφαρμογῆς καὶ γιὰ τὴ Νευρο-ωτολογία.

῾Η εἰσαγωγὴ τῶν ἀκτίνων LASER ἐμείωσε θεαματικὰ τὴ βαρύτητα πολλῶν ἀπὸ τὶς ἐπεμβάσεις στὸν τράχηλο, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ καρκίνου, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλὲς καλοήθεις παθήσεις.

῾Η ἐξέλιξι τῶν ὑπολογιστῶν συνέτεινε στὴν ἀνάπτυξι πολυκαταγραφικῶν διαγνωστικῶν συστημάτων, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνεπτύχθη ὁ κλάδος τῶν Ρογχοπαθειῶν καὶ ᾿Απνοιῶν κατὰ τὸν ὕπνο, οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζονται σήμερα μὲ αὐστηρὰ πρωτόκολλα, στὸ πλαίσιο εἰδικῆς ἰατρικῆς ὁμάδος. ᾿Επίσης στὰ σύνορα τῆς γαστρεντερολογίας ἔφθασε ἡ εἰδικότητά μας  μὲ τὴν ἀνάπτυξι τῆς pH-μετρίας τοῦ οἰσοφάγου, μὲ τὴν ὁποίαν διερευνᾶται ἀντικειμενικὰ ἡ Γαστρο-οισοφαγική Παλινδρόμησις, σημαντικὸς παθογενετικὸς παράγων γιὰ τὰ νοσήματα τοῦ λάρυγγος, καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ καρκίνου. ῾Η Γναθοχειρουργικὴ εἶναι μία συνορεύουσα εἰδικότης, ἡ συνεργασία μὲ τὴν ὁποία μᾶς βοηθεῖ στὴν συνδυασμένη ἀντιμετώπισι κακώσεων, ὄγκων, σοβαρῶν χειρουργικῶν λομώξεων κλπ.Τὰ τελευταία χρόνια ἐπίσης ὑπῆρξε ἁλματώδης πρόοδος στὴ Φωνιατρική, τὴν Παιδολαρυγγολογία καὶ τὴν ΩΡΛ-ἀλλεργιολογία, οἱ ὁποῖες τείνουν νὰ ἀναπτύξουν σχετικὴ αὐτονομία.
Ἡ ἁλματώδης πρόοδος τῆς Ἀνοσολογίας
ἐπέδρασε καταλυτικὰ καὶ στὴν εἰδικότητά μας: Ἐμπλουτίσθηκε ἡ Νευρο-᾿Ωτολογία μὲ τὴν ἀνακάλυψι τῶν Αὐτοανόσου Βαρηκοΐας καὶ Ἰλίγγου, ἡ Ρινολογία μὲ τὴ καλλίτερη κατανόησι τῆς Ἀλλεργίας καὶ ἄλλων αὐτοανόσων καταστάσεων, ἐξελίχθηκαν οἱ ἀντιλήψεις μας γιὰ τὸν Καρκίνο,  μὲ τὴν κατανόησι τῶν φαινομένων τῆς κυτταρικῆς ἀποπτώσεως κλπ.

῎Ετσι λοιπόν, ὁ σύγχρονος ᾿Ωτο-῾Ρινο-Λαρυγγολόγος βρίσκεται στὸ κέντρο μιᾶς ὅλο καὶ περισσότερο διευρυνόμενης διεπιστημονικῆς ὁμάδος. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ (βρίσκεσθε ἐδῶ)

Δήλωσις
Συγκοινωνίες καὶ Χῶρος Σταθμεύσεως

***
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ"
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
OΣΦΡΥΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Stem Cell Experimental Treatment for Paraplegia


Ἐπιστροφὴ στὴν Ἀρχικὴ Σελίδα
 

᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας


210-6502000,  697-444-2112

Αὐτὸς ὁ δικτυακὸς τόπος εἶνε ἀφιερωμένος
στὸν ᾿Ασκληπιό, τὴν ῾Υγιεία καὶ τοὺς ᾿Ασκληπιάδες.

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ