ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τηλέφωνον:  210-6502-000, 697-444-2112

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙA:  ΙΑΣΩ GENERAL, Μεσογείων 264, Χολαργός   &    MEDITERRANEO, Ἠλείας 8-12, Γλυφάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
ΣΙΩΠΗΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΙ
ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΟΝ ΦΑΡΥΓΓΑ & ΛΑΡΥΓΓΑ


Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΗΙ:

Βραχνάδα στὴ φωνή
Δυσκολία στὴν κατάποσι

Φλέγμα ἢ βλέννες στὸ λαιμό
Ξερόβηχα ἢ συχνὸ καθάρισμα τοῦ λαιμοῦ

Κόμπο ἢ αἴσθημα ξένου σώματος στὸ λαιμό
Χρόνιο, ἐπίμονο ἢ παροξυσμικὸ βῆχ
α
Ἀνεξήγητες κρίσεις ἄσθματος

Κάψιμο πίσω ἀπὸ τὸ στέρνο

Στὴν ἱστοσελίδα αὐτὴ θὰ βρῆτε ἀπαντήσεις στὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα:

Τί εἶναι ἡ σιωπηρὴ παλινδρόμησι γαστρικῶν ὑγρῶν;

Ποῦ ὀφείλεται ἡ ΓΟΠ;

Πῶς γίνεται νὰ μήν ὑπάρχουν καοῦρες;

Πῶς μπορῶ νὰ ξέρω ἂν ἔχω σιωπηρὴ παλινδρόμησι (ΦΑΛΑΠ);

Ἔχει σοβαρὲς συνέπειες ἡ ΦΑΛΑΠ;

Τί εἴδους ἐξετάσεις μπορεῖ νὰ χρειασθοῦν;

 • νδοσκόπησι τοῦ φάρυγγος-λάρυγγος-οἰσοφάγου
 • κτινολογικὴ μελέτη μὲ κατάποσι βαρίου
 • Μέτρησι τῆς ὀξύτητος (pHμετρία)

  Πῶς ἀντιμετωπίζεται ἡ ΦΑΛΑΠ;

  ῾Υπάρχουν κάποιες πρακτικὲς ὁδηγίες;

   ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΙ ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΟΝ ΦΑΡΥΓΓΑ & ΛΑΡΥΓΓΑ;

  Παλινδρόμησι τῶν γαστρικῶν ὑγρῶν σημαίνει ὅτι τὰ ὑγρὰ τοῦ στομάχου κινοῦνται ἀντίθετα ἀπὸ τὴν κανονικὴ φορά, καὶ ἀνεβαίνουν πρὸς τὰ πάνω, δηλαδὴ πρὸς τὸν φάρυγγα. Κανονικά, μόλις τὰ φαγητὰ καὶ τὰ ποτὰ ποὺ καταναλώνουμε φθάσουν στὸ στομάχι, ἀρχίζει ἡ πέψις, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ δυνατότης παλινδρομήσεως. Στὸ εὐρύτερο κοινὸ ἔχει γίνει γνωστός ὁ ὅρος γαστρο-οισοφαγικὴ παλινδρόμησι (ΓΟΠ). Ἐδῶ ὅμως ἀναφερόμαστε στὸ παρεμφερὲς φαινόμενο, κατὰ τὸ ὁποῖο τὸ γαστρικὸ περιεχόμενο φθάνει πολὺ ψηλά, καὶ βγαίνει στὸν φάρυγγα, ἢ ἀκόμη μπαίνει καὶ μέσα στὴν εἴσοδο τοῦ λάρυγγος. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς μιλοῦμε γιὰ φαρυγγολαρυγγικὴ παλινδρόμησι (ΦΑΛΑΠ). Τὸ εἶδος αὐτὸ τῆς ὑψηλῆς παλινδρομήσεως μπορεῖ νὰ συμβῇ νύχτα ἢ μέρα, ἀδιακρίτως, καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν ἔχουμε φάει ἢ ὄχι.

  ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΙ;

  Εἶναι καὶ αὐτὴ μία πολυπαραγοντικὴ νόσος. Ὀφείλεται κατὰ βάσιν στὴν ἀνεπάρκεια τῶν δύο οἰσοφαγικῶν σφιγκτήρων, τοῦ ἄνω καὶ τοῦ κάτω. Φαίνεται ὅτι ὑπάρχει σ' αὐτὸ γενετικὴ προδιάθεσι, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ὅλο καὶ περισσότερο, ὅσο παραβιάζεται ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ πεπτικοῦ, συνεπείᾳ τοῦ συγχρόνου τρόπου ζωῆς: βιαστικά, ἁρπαχτὰ καὶ ἀκανόνιστα γεύματα, ἀκατάλληλη χρῆσι ὑγρῶν κλπ. Παλινδρόμησι παρουσιάζουν σταθερὰ καὶ οἱ πάσχοντες ἀπὸ διαφραγματοκῆλες, διότι ἀπὸ αὐτὲς διαταράσσεται βαρέως ὁ κάτω σφιγκτηριακὸς μηχανισμὸς τοῦ οἰσοφάγου. Τὸ stress ἐπίσης ἐπιδρᾷ στὸ πεπτικὸ ὡρισμένων εὐαισθήτων καὶ προδιατεθειμένων ἀτόμων: Στὸ κατώτερο πεπτικὸ προκαλεῖται τὸ γνωστὸ σύνδρομο τοῦ εὐερεθίστου ἐντέρου. Στὸ ἀνώτερο προκαλοῦνται ἀντιπερισταλτικὰ κύματα, δηλαδὴ κυματοειδῖς κινήσεις τοῦ τοιχώματος τοῦ οἰσοφάγου καὶ στομάχου, πού, ἀντὶ νὰ προωθοῦν τὸ περιεχόμενο πρὸς τὰ κάτω, τὸ ὠθοῦν πρὸς τὰ ἄνω. Τὸ φαινόμενο τοῦ ἀντιπερισταλτισμοῦ ἐκκλύεται ἢ προσαυξάνεται ἀπὸ τὴ φαρμακολογικὴ δρᾶσι ὡρισμένων συνηθισμένων οὐσιῶν, πχ τῆς νικοτίνης, τῆς θεοβρομίνης (περιέχεται στὸ κακκάο), τῆς καφφεΐνης (συγγενοῦς τῆς θεοβρομίνης), καθὼς καὶ πολλῶν φαρμάκων.

  ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΙ (ΦΑΛΑΠ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΟΥΡΕΣ. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;

  Αὐτὸ γίνεται διότι τὰ ὑγρὰ ποὺ παλινδρομοῦν, σὲ μερικοὺς ἀρρώστους δὲν παραμένουν γιὰ πολὺ στὸν οἰσοφάγο. Στὶς περιπτώσεις αὐτές, τὰ γαστρικὰ ὑγρὰ δὲν μένουν στὸν οἰσοφάγο γι` ἀρκετὸ χρόνο ὥστε νὰ τὸν ἐρεθίσουν καὶ νὰ προκληθῇ καοῦρα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ παλινδρόμησι αὐτοῦ τοῦ τύπου λέγεται σιωπηρή.

  Ὅταν ὅμως ἡ παλινδρόμησι εἶναι ὑψηλή, ξεπερνοῦν δηλαδὴ τὰ γαστρικὰ ὑγρὰ τὸν ἀνώτερο οἰσοφαγικὸ σφιγκτῆρα, τότε συμβαίνουν ἄλλα πράγματα. Ὁ φάρυγγας καὶ ὁ λάρυγγας εἶναι ὄργανα πολὺ πιὸ εὐαίσθητα στὰ ὀξέα καὶ στὰ πεπτικὰ ἔνζυμα, ἀπὸ τὸν οἰσοφάγο. Ἀπὸ τὸν ἐρεθισμὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου παράγονται ἄλλα συμπτώματα, διαφορετικὰ ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς κλασσικῆς καὶ γνωστῆς σὲ ὅλους γαστρο-οισοφαγικῆς παλινδρομήσεως. Γι᾿ αὐτὸ καί, τὶς περισσότερες φορές, δὲν ἀξιολογοῦνται σωστά.

  ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΧΩ ΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΙ (ΦΑΛΑΠ);

  Τὰ ἀκόλουθα ἐνοχλήματα: Χρόνια βραχνάδα, δυσκολία στὴν κατάποσι, φλέγμα ἢ ἐπίμονες βλέννες στὸ λαιμό, ξερόβηχας ἢ συχνὸ καθάρισμα τοῦ λαιμοῦ, κόμπος ἢ αἴσθημα ξένου σώματος στὸ λαιμό, χρόνιος βήχας, μπορεῖ νὰ σημαίνουν ὅτι ἔχετε φαρυγγολαρυγγικὴ παλινδρόμησι. Μερικοὶ πάσχουν ἀπὸ βραχνάδα ποὺ ἔρχεται καὶ φεύγει, ἄλλοι ἀπὸ ὑπερβολικὰ πολλὰ φλέγματα. Κάποιοι ἔχουν καὶ καοῦρες. Ἂν ἔχετε μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ συμπτώματα καί, ἰδιαίτερα, ἂν καπνίζετε, σωστὸ θὰ ἦταν νὰ συμβουλευθῆτε τὸ γιατρό σας γύρω ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς φαρυγγολαρυγγικῆς παλινδρομήσεως. Ὁ εἰδικὸς ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὰ θέματα αὐτὰ εἶναι ὁ ὠτορινολαρυγγολόγος.
   
  ν ὁ γιατρὸς ὑποπτευθῇ φαρυγγολαρυγγικὴ παλινδρόμησι, κατὰ πᾶσα πιθανότητα θὰ ἐλέγξῃ πρῶτα τὸν λάρυγγα. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ὁ λάρυγγας φαίνεται πρησμένος καὶ κόκκινος, καὶ τότε ὁ γιατρὸς ἐπιλέγει ἂν χρειάζωνται ἄλλες εἰδικὲς ἐξετάσεις ἢ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.

  ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η ΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΙ (ΦΑΛΑΠ);

  Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συμπτώματα ποὺ ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει, ἡ ΦΑΛΑΠ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ καὶ σοβαρὰ ἀνπνευστικὰ προβλήματα, ὅπως ἀσθματικὲς κρίσεις καὶ βρογχίτιδα, εἰσροφήσεις, καὶ σπανίως καρκῖνο τοῦ οἰσοφάγου, τοῦ φάρυγγος καὶ τοῦ λάρυγγος. Γιὰ νὰ ἀναπτυχθῇ καρκῖνος ὡς ἀποτέλεσμα φαρυγγολαρυγγικῆς παλινδρομήσεως, πρέπει ἡ παλινδρόμησι νὰ εἶναι σημαντικὴ καὶ νὰ ἔχῃ μείνει ἀθεράπευτη γιὰ χρόνια.

  ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΘΟΥΝ;

  Ἂν ὁ γιατρὸς ζητήσῃ ἐξετάσεις, θὰ τὸ κάνῃ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τὴ διάγνωσι, γιὰ νὰ σιγουρευτῇ ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐπιπλοκές, καὶ γιὰ νὰ βοηθηθῇ στὴν ἐπιλογὴ τῆς πιὸ κατάλληλης θεραπείας γιὰ τὴν περίπτωσι. Οἱ πιὸ συνηθισμένες ἐξετάσεις γιὰ ΦΑΛΑΠ εἶναι οἱ ἑξῆς:

  Ἡ ἐνδοσκόπησι τοῦ φάρυγγος-λάρυγγος-οἰσοφάγου:
  Πρόκειται γιὰ ὀπτικὸ ἔλεγχο τῶν ὀργάνων αὐτῶν, ποὺ ἐκτελεῖται μὲ εὔκαμπτο, ἰνοπτικὸ ἐνδοσκόπιο. Εἶναι ἐξέτασι κατάλληλη γιὰ τὴν ἀξιολόγησι φλεγμονῶν καὶ νεοπλασματικῶν ἢ προνεοπλσματικῶν ἀλλοιώσεων. Δὲν χρειάζεται νάρκωσι, οὔτε εἰσαγωγὴ στὸ νοσοκομεῖο.

  Ἡ ἀκτινολογικὴ μελέτη μὲ κατάποσι βαρίου:

  Τὸ βάριο εἶναι ἕνας ἄσπρος, παχύρρευστος πολτός, τὸν ὁποῖον ὁ ἐξεταζόμενος καταπίνει σὲ μικρὲς ποσότητες, προκειμένου νὰ σκιαγραφηθῇ ἀκτινολογικὰ ὁ καταποτικὸς μηχανισμός. Μὲ τὴν ἐξέτασι αὐτὴ ὁ γιατρὸς ἐλέγχει τὸ σκιερὸ καὶ τὸ ἀνάγλυφο ἐκμαγεῖο τῆς ἀρχῆς τοῦ πεπτικοῦ συστήματος, γιὰ στενώσεις, διευρύνσεις, ἐπιβραδύνσεις ἢ παγιδεύσεις τῶν τροφῶν, κλπ.

  Ἡ μέτρησι τῆς ὀξύτητος (pHμετρία) στὸν φάρυγγα καὶ τὸν οἰσοφάγο (διπλῆ):
  Εἶναι μιὰ ἐξειδικευμένη ἐξέτασι, κατὰ τὴν ὁποία πραγματοποιοῦνται τιμοληψίες τοῦ pΗ (τῆς ὀξύτητος δηλαδὴ) στὸν οἰσοφάγο γιὰ 24 ὧρες, ἐνίοτε καὶ περισσότερο. Αὐτὸ γίνεται μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς πολὺ λεπτοῦ καθετῆρος, ποὺ συνδέεται μὲ ἕνα μικρό, φορητὸ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, ὁ ὁποῖος προσαρμόζεται στὴ ζώνη τοῦ ἐξαταζομένου, ὅπως ἀκριβῶς ἡ συσκευὴ Holter, ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ καρδιολόγοι γιὰ τὴν 24ωρη παρακολούθησι τῆς πιέσεως. Ὁ ἀσθενὴς δὲν χρειάζεται συνήθως νὰ μπῇ στὸ νοσοκομεῖο. Ἡ 24ωρη παρακολούθησι τῆς ὀξύτητος εἶναι ἡ καλλίτερη ἐξέτασι γιὰ τὴν ΦΑΛΑΠ, διότι βοηθᾷ τὸν γιατρὸ νὰ ἐπιλέξῃ τὴν κατάλληλη ἀγωγή, καὶ νὰ τὴν προσαρμόσῃ στὸν ἄρρωστο.

  ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΦΑΛΑΠ;

  Ἡ ἀγωγὴ γιὰ ΦΑΛΑΠ πρέπει νὰ ἐξατομικεύεται. Ὁ γιατρὸς θὰ ἐπιλέξῃ τὸ κατάλληλο θεραπευτικὸ σχῆμα, ἀνάλογα μὲ τὴν κλινικὴ εἰκόνα, τὰ εὑρήματα ἀπὸ τὶς ἐξετάσεις καὶ τὴν ἀνταπόκρισι στὰ φάρμακα. Σὲ γενικὲς γραμμές, οἱ θεραπευτικὲς δυνατότητες εἶναι οἱ ἑξῆς:
  • Προσαρμογὴ τῆς δίαιτας καὶ τῶν συνηθειῶν τοῦ φαγητοῦ.
  • Φάρμακα ποὺ ἐλαττώνουν τὴν ὀξύτητα τοῦ περιεχομένου τοῦ στομάχου.
  • Ἀντιπαλινδρομικὰ φάρμακα.
  • Ἀντιπαλινδρομικὲς χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις.
  Οἱ περισσότεροι ἀσθενεῖς μὲ ΦΑΛΑΠ χρειάζεται νὰ ἀλλάξουν λίγο τὶς διατροφικὲς τους συνήθειες, τὸ ὡράριο τοῦ φαγητοῦ, καὶ νὰ παίρνουν κάποια φάρμακα. Τὰ ἀντιόξινα, σὲ ὑγρὴ μορφὴ ἢ μασητὰ δισκία, ἀποδίδουν ἀρκετὰ καλά. Ἡ μάσησι τσίχλας μετὰ τὰ γεύματα βοηθᾷ ἐκείνους ποὺ κάνουν ΦΑΛΑΠ μετὰ τὸ φαγητό. Σὲ πιὸ σοβαρὲς περιπτώσεις, ἰδίως ἐκεῖνες μὲ ὁρατὲς ἀλλοιώσεις τοῦ λάρυγγος καὶ τοῦ οἰσοφάγου, χρειάζονται φάρμακα ποὺ λέγονται ἀναστολεῖς πρωτονίων, καὶ ἐπεμβαίνουν στὴν παραγωγὴ ὀξέος στὸ στομάχι.

  Στὶς λίγες περιπτώσεις, ποὺ ἀποδεικνύονται ἀνθεκτικὲς στ φαρμακευτικ ἀγωγή, προτείνεται χειρουργικ θεραπεία. Παλαιότερα αὐτὴ γινόταν μ τν νοικτὴ μέθοδο, τώρα ὅμως ἔχει ἐπικρατήσει ἡ λαπαροσκοπικ μέθοδος, ἡ ὁποία σὲ κάποιες περιπτώσεις θὰ ἐκτοπισθῇ ἀπὸ ἐνδοσκοπικὴ μέθοδο, παρόμοια μὲ τὴν γαστροσκόπησι. Ο χειρουργικ ἀντιμετώπισι χει καλ γενικῶς ἀποτελέσματα, προτιμᾶται ὅμως ἡ συντηρητικὴ ἀντιμετώπισι.

  ΤΙ ΣΧΕΣΙ ΕΧΕΙ Η ΦΑΛΑΠ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΝΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ (ΣΑΥΑ);

  Ἄμεση σχέσι δὲν ὑπάρχει. Ὅμως οἱ δύο σοβαρὲς αὐτὲς παθολογικὲς καταστάσεις εἶναι ἀλληλοϋποβοηθούμενες: Ὅταν ὑπάρχουν ἀποφρακτὶκὲς ἄπνοιες στὸν ὕπνο, ἡ πίεσι μέσα στὸ θώρακα ἐλαττώνεται πολύ, κατὰ τὴν εἰσπνοή. Ἂν ὁ ἴδιος ἀσθενὴς πάσχῃ καὶ ἀπὸ ἀνεπάρκεια τῶν σφιγκτήρων τοῦ οἰσοφάγου (παλινδρόμησι), τὸτε εἶναι σχεδὸν βέβαιο ὅτι γαστρικὸ περιεχόμενο θὰ ἀναρροφηθῇ πρὸς τὴν εἴσοδο τοῦ λάρυγγος, ἴσως δὲ εἰσέλθῃ καὶ στὸ τραχειοβρογχικὸ δένδρο. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ πολλοὶ τέτοιοι, δύσκολοι ἀσθενεῖς πάσχουν ταυτοχρόνως καὶ ἀπὸ πνευμονίες ἐξ εἰσροφήσεως, κρίσεις ἄσθματος κλπ.

  Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ ὑψηλὲς παλινδρομήσεις καῖνε χημικὰ τοὺς ἱστοὺς τοῦ φάρυγγος καὶ λάρυγγος, προκαλοῦν δὲ χρόνιο ἐρεθισμὸ καὶ οἴδημα. Μερικὲς φορὲς μάλιστα τὸ ἴδημα φθάνει μέχρι τὸν ρινοφάρυγγα, ἀκόμη καὶ μέσα στὴ μύτη. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἐπιδεινώνεται ἡ τάσι γιὰ ἀποφρακτικὲς ἄπνοιες, ἡ ὁποία, ὅπως ἔχουμε ἀναλύσει ἐδῶ, εἶναι πολυπαραγοντική.


  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΙ ΤΗΣ ΦΑΛΑΠ (ἐξατομικεύονται):

  • Προσέχετε τὸ στὺλ ζωῆς καὶ τὴ δίαιτά σας!
   • Ἂν καπνίζετε, κόψτε το! Τὸ κάπνισμα προκαλεῖ παλινδρόμησι.
   • Μή φορᾶτε πολὺ σφικτὰ ροῦχα καὶ ζῶνες!
   • Μή ξαπλώνετε μετὰ τὸ φαγητό! Ἀφῆστε νὰ περάσουν 3 ὧρες.
   • Πίνετε νερὸ πρὶν ἀπὸ τὸ φαγητὸ καὶ 3 ὦρες μετά.
   • Υἱοθετῆστε δίαιτες μὲ χαμηλὰ λιπαρά! Περιορίστε δραστικὰ τὸ κόκκινο κρέας καὶ τὸ βούτυρο. Ἀποφύγετε τὰ τηγανητά, τὴ σοκολάτα, τὰ τυριὰ καὶ τὰ αὐγά.
   • Ἀποφύγετε καφφέδες, τσάϊα, ἀεριοῦχα καὶ οἰνοπνευματώδη.
   • Διάφορα βότανα βοηθοῦν πολὺ στὴ ρύθμισι (ἀλλὰ ὄχι στὴν ὁριστικὴ θεραπεία) τῆς ΦΑΛΑΠ, τόσο, ὥστε στὶς πιὸ ἐλαφρες περιπτώσεις νὰ μποροῦν νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ φάρμακα. Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ πιπερόρριζα (τζίντζερ), ἡ μαστίχα Χίου σὲ κάθε μορφή, καὶ τὸ μανιτάρι Ganoderma lucidum (Lingzu-Reishi). Τὸ τελευταῖο προσφέρει τὴ δυνατότητα νὰ τὸ πάρῃ κανεὶς σὲ συνδυσμὸ μὲ καφφὲ ἢ πράσινο τσάϊ., ὁπότε τὰ ροφήματα αὐτὰ γίνονται καλὰ ἀνεκτά.
   • Ἀποφύγετε φάρμακα ὅπως: Ἀντιφλεγμονώδη, ἀνταγωνιστὲς τῶν διαύλων ἀσβεστίου καὶ τῶν β-ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων, νιτρώδη καὶ στεροειδῆ.

    

   ΔΗΛΑΔΗ, ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΗΙ ΦΑΛΑΠ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ;

   Ἡ ΦΑΛΑΠ εἶναι ἕνα χρόνιο, ὑποτροπιάζον νόσημα, δηλαδή, μπορεῖ νὰ παρουσιάζῃ μερικὴ ἢ πλήρη ὕφεσι γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα, καὶ μετὰ νὰ ἐπανέρχεται. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ περισσότεροι ἀσθενεῖς χρειάζονται ἀγωγὴ κατὰ διαστήματα. Ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ ποὺ χρειάζονται ἀγωγὴ συνεχῶς. Μὲ ἀγωγή, ἡ ΦΑΛΑΠ δὲν μπορεῖ συνήθως νὰ δημιουργήσῃ σοβαρὲς ἐπιπλοκές. Χωρὶς ἀγωγή, μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ ἐπικίνδυνη.

   Ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ ΦΑΛΑΠ, ἀσθενεῖς ποὺ δὲν μποροῦν νὰ πάρουν φάρμακα, ἢ στοὺς ὁποίους τὰ φάρμακα δὲν ἀποδίδουν ὅπως θὰ περιμέναμε, πρέπει νὰ ὑποβάλωνται σὲ ἀντιπαλινδρομικὴ χειρουργικὴ ἐπέμβασι. Τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐπεμβάσεως εἶναι πολὺ ἱκανοποιητικά.


    

   Η φωνητική προθέρμανσι 
   Τα ΝΑΙ & τα ΟΧΙ
   Λογοθεραπεία
   Δομή & Φυσιολογία του λάρυγγος
   Πρακτικά ΩΡΛ Θέματα
   Εργαστήριο "ΛΑΒΥΡΙΘΟΣ"

   Επικοινωνήστε μαζί μας

   Τηλέφωνα: 210-6502000, 697-444-2112

   Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ
   ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
   ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
 •