Δρ. Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου

Χειρουργός ώτων, ρινός, λάρυγγος

Κεντρική Σελίς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

"Obtaining specimens of discharge from the middle ear for cultures".
Th. Papastavros, MD, Helen Giamarellou, MD, Stratos Varlejides, MD.
LARYNGOSCOPE 95:1413-1414, 1985.

"Παραλείψεις καί σφάλματα κατά τις εγχειρίσεις του μέσου ωτός".
Βαρλετζίδης, Θ. Παπασταύρου.
Πρακτικά 3ου Πανελληνίου ΩΡΛ Συνεδρίου, Οκτώβριος 1985.

"Aερόβια καί αναερόβια μικρόβια στη χρονία μέση πυώδη ωτίτιδα."
Θεόδωρος Παπασταύρου, Eλένη Γιαμαρέλλου καί Στράτος Bαρλετζίδης.
Πρακτικά 3ου Πανελληνίου ΩPΛ Συνεδρίου, Οκτώβριος 1985.

"H πενικιλλίνη στα υγρά του μέσου ωτός επί πειραματικής μέσης ωτίτιδος:
Mια συγκριτική φαρμακοκινητική μελέτη".
Θεόδωρος Παπασταύρου, James Edlin καί St. Juhn.
Πρακτικά 3ου Πανελληνίου ΩPΛ Συνεδρίου, Oκτώβριος 1985.

"Aπώτερα αποτελέσματα καί σκέψεις επί της χειρουργικής του αναβολέα".
Bαρλετζίδης, Σ. Γρηγοριάδης, E. Tσιλιγγίρης, Φ. Γιαβής, Π. Γκούμας και Θ. Παπασταύρου.
IATPIKH, 48:51-55, 1985.

"Reversible and permanent bone conduction threshold shift in cases of chronic suppurative otitis media". Th. Papastavros, MD. and Stratos Varlejides, MD.
AMERICAN JOURNAL OF OTOLOGY 7:338-346, 1986.

"Role of aerobic and anaerobic microorganisms in chronic suppurative otitis media".
Th. Papastavros, MD, Helen Giamarellou, MD, Stratos Varlejides, MD.
LARYNGOSCOPE 96:438-442, 1986.

"Biochemical aspects of inner ear fluids and possible implications for pharmacological treatment".
Juhn, D. Robertson, Th. Papastavros, T.T.K. Jung.
SCAND. AUDIOLOGY, 26:7-10, 1986 (suppl.).

"Υποβρύχιες δραστηριότητες καί τα σχετικά ωτολογικά προβλήματα".
Θεόδωρος Παπασταύρου.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 203:56-58, 1988.

"La morbidite et mortalite des tumeurs malignes primaires de la trache,
des bronches et du poumon, a travers les annees".
Paraskevopoulou M., Solinaraiou K., Papastavros Th., Siokos K.,
Ktenas J., Pagdatoglou K. et Solinaraios E.
Volume de Resumes des Traveaux, XXe Semaine Medicale Balcanique, Septembre 1988.

"Etude epidemiologique sur la pneumoconiose chez les mineurs de Laurium d'Attique".
Solinaraiou K., Paraskevopoulou M., Papastavros Th., Ktenas I., Zachariadis Em.,
Agelidou M., Pagdatoglou K. et Solinaraios E.
Volume de Resumes des Traveaux, XXe Semaine Medicale Balcanique, Septembre 1988.

"Maladies respiratoires a cause d'inhalation d'amiante".
Solinaraiou E., Paraskevopoulou M., Solinaraiou K., Zachariadis E, Agelidou M. et Papastavros Th.
Volume de Resumes des Traveaux, XXe Semaine Medicale Balcanique, Septembre 1988.

"La consommation moyenne annuelle de tabac pendant la periode 1938-1983".
Solinaraiou K., Paraskevopoulou M., Zachariadis E., Ktenas I., Agelidou M.,
Papastavros Th., Kyranakou A. et Solinaraios E.
Volume de Resumes des Traveaux, XXe Semaine Medicale Balcanique, Septembre 1988.

"La frequance des tumeures malignes de la trachee, des bronches et du poumon en Grece,
par rapport a la consommation de tabac".
Solinaraiou K, Papastavros Th, Siokos K, Ktenas J, Pagdatoglou K, et Solinaraios E.
Volume de Resumes des Traveaux, XXe Semaine Medicale Balcanique, Septembre 1988.

"Ιλιγγος θέσεως".
Θεόδωρος Παπασταύρου.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 50(4):338-340, 1988.

"An unusual case of pulmonary barotrauma".
Th. Papastavros, N. Exarchos, I. Belenis, V. Sotiriou.
Proceedings of the International Symposium on Underwater Hyperbaric Medicine & Technology,
October 1988, pp. 89-93.

"Vertigo in association with amateur diving: A review of 36 cases".
Th. Papastavros.
Proceedings of the International Symposium on Underwater Hyperbaric Medicine & Technology,
October 1988, pp. 98-102.

"Barotrauma of the facial nerve: A case report".
Th. Papastavros.
Proceedings of the International Symposium on Underwater Hyperbaric Medicine & Technology,
October 1988, pp. 103-106.

"Αερόβια καί αναερόβια μικρόβια στη χρονία μέση πυώδη ωτίτιδα".
Παπασταύρος, Ε. Γιαμαρέλλου, Σ. Βαρλετζίδης, Ν. Σωληναραίου.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 50:62-66, 1988.

"Αποτελέσματα εργαστηριακού καί κλινικού ελέγχου των εργαζομένων στα θειωρυχεία της Μήλου".
Κων/να Σωληναραίου, Ε. Σωληναραίος, Μαρίνα Παρασκευοπούλου, Θ. Παπασταύρου
Βιβλίο περιλήψεων του 15ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, Μάϊος 1989.

"Βαροτραύμα των παραρρινίων κόλπων".
Θεόδωρος Παπασταύρου.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 212:44-48, 1989.

"Παραλείψεις καί σφάλματα κατά τις εγχειρίσεις του μέσου ωτός".
Βαρλετζίδης καί Θ. Παπασταύρος.
ΙΑΤΡΙΚΗ, 55:264-266, 1989.

"Preoperative therapeutic considerations in chronic otitis media".
Th. Papastavros, MD, H. Giamarellou, MD, S. Varletjidis, MD.
LARYNGOSCOPE 99:655-659, 1989.

"The effects of catecholamines on PGE2 levels of the inner ear".
Th. Papastavros, T.T.K. Jung, S.K. Juhn.
Proceedings of the 16th International Congress of the Neuro-otological and Equilibriometric Society, April 1989. (in press)

"Noise exposure as a cause of vestibular dysfunction".
Th. Papastavros, Sp. Papaspyrou, G. Georgoulopoulos.
Proceedings of the 16th International Congress of the Neuro-otological and Equilibriometric Society, April 1989. (in press)

"A comparative study of diagnostic efficacy of CAT-scan, plain mentonasal films and diagnostic puncture in chronic disease of the antrum".
Georgoulopoulos, A. Theodorou, Th. Papastavros, B. Halifa and S. Papaspyrou.
Book of Abstracts, 4th Italian-Greek-Yugoslav Congress of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, June 1989.

"Therapeutic considerations in cases of tracheo-esophageal fistula".
Th. Papastavros, C. Cassionis, C. Maglaras, S. Papaspyrou and P. Giannopoulos.
Book of Abstracts, 4th Italian-Greek-Yugoslav Congress of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, June 1989.

"The problems of deglutition and their treatment in cases of post-partial laryngectomy".
Theodorou, G. Georgoulopoulos, Th. Papastavros, P. Koumoutsos and S. Papaspyrou.
Book of Abstracts, 4th Italian-Greek-Yugoslav Congress of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, June 1989.

"The use of a stapling instrument for closure of the pharyngostome in total laryngectomy".
Th. Papastavros, A. Theodorou, M. Prevedourakis and S. Papaspyrou.
Book of Abstracts, 4th Italian-Greek-Yugoslav Congress of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, June 1989.

"Evaluation of ciprofloxacin vs. aztreonam in the management of chronic ears with pseudomonas".
Th. Papastavros, H. Giamarellou, P. Coumoutsos and S. Varlejides.
Proceedings of the Conference on the Eustachian Tube and Middle Ear Diseases, Geneva,
October 1989.

"Παρενέργειες σε χημειοθεραπεία καρκίνου του λάρυγγος".
Θεοδώρου, Εμ. Πρεβεδουράκης, Θ. Παπασταύρου, Σ. Παπασπύρου.
Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, Νοέμβριος 1989.

"Μυριγγοπλαστική: Αποκατάσταση με υπερκείμενο (overlay) ή υποκείμενο (underlay) το μόσχευμα".
Παπασταύρου, Χ. Μαγκλάρας, Γ. Γεωργουλόπουλος, Σ. Παπασπύρου.
Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, Νοέμβριος 1989

"Θεραπευτική αντιμετώπιση της εκκριτικής ωτίτιδας."
Ευστράτιος Βαρλετζίδης καί Θεόδωρος Παπασταύρου.
Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, Νοέμβριος 1989.

"Συγκριτική μελέτη αιθουσο-κοχλιακών εκδηλώσεων εκ θορύβου,
σε στρατιωτικό καί βιομηχανικό προσωπικό."
Θεόδωρος Παπασταύρου, Χρήστος Μαγκλάρας, Σπύρος Παπασπύρου
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2(2):103-108, 1990.

"Audiologic characteristics of sudden hearing loss without membrane rupture, in breath-hold divers."
Theodore Papastavros, Alfred Theodorou, and Spyros Papaspyrou.
Book of Abstracts, 20th International Congress of Audiology, Puerto de la Cruz, Tenerife, October 1990.

"Πνιγμός, εισρόφηση θαλασσινού νερού καί θανατηφόρα συμβάματα σχετιζόμενα με την κατάδυση".
Θεόδωρος Παπασταύρου.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 237: 48-49, Μάϊος 1991

"Ο ίλιγγος στην 3η ηλικία".
Θεόδωρος Παπασταύρου, Στράτος Βαρλετζίδης καί Μαρινέλλα Τσουκαλά
Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας καί Γηριατρικής, σελ. 97-103, Αθήνα, Ιούνιος 1991.

"Αφασίες της 3ης ηλικίας: ο ρόλος του παθολόγου του λόγου στη διάγνωση καί θερα πεία".
Μαρινέλλα Τσουκαλά καί Θεόδωρος Παπασταύρου.
Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας καί Γηριατρικής,σελ. 85-88, Αθήνα, Ιούνιος 1991.

"Α useful tympanometric test for documenting successful auto-inflation (Valsalva) maneuvre".
Theodore Papastavros, R. Mavromati, Z. Al-Jamal, E. Kypriades.
Proceedings of the XVIIth Annual Meeting on Diving and Hyperbaric Medicine, European Underwater Biomedical Society (EUBS) 1991, page 201-205, September 29 - October 3, 1991, Heraklion-Crete, Greece.

"Sudden hearing loss in breatth-hold divers".
Theodore Papastavros and Z. Al-Jamal.
Proceedings of the XVIIth Annual Meeting on Diving and Hyperbaric Medicine, Underwater Biomedical Society (EUBS) 1991, page 205-211, September 29 - October 3, 1991, Heraklion- Crete, Greece.

"Βραγχιακές κύστεις του τραχήλου. Διάγνωση καί χειρουργική αντιμετώπιση".
Γ. Γεωργουλόπουλος, Θ. Παπασταύρου, Η. Κοκκέβη, Σ. Χατζηκωνσταντίνου.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, σελ. 17-18,
5-9 Οκτωβρίου 1991, Θεσσαλονίκη.

"Προβλήματα φωνητικής επανεκπαίδευσης σε λειτουργικές καί οργανικές δυσφωνίες".
M. Τσουκαλά, Θ. Παπασταύρου.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, σελ. 30,
5-9 Οκτωβρίου 1991, Θεσσαλονίκη.

"Υγιεινοδιαιτητικοί κανόνες ακολουθούμενοι από επαγγελματίες τραγουδιστές".
Θ. Παπασταύρου, Μ. Τσουκαλά, Δ. Πανταζής, Η. Κοκκέβη.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, σελ. 31,
5-9 Οκτωβρίου 1991, Θεσσαλονίκη.

"Κακοήθεις επιθηλιακοί όγκοι του ρινοφάρυγγα".
Γ. Γεωργουλόπουλος, Θ. Παπασταύρου, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Η. Κοκκέβη.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, σελ. 61,
5-9 Οκτωβρίου 1991, Θεσσαλονίκη.

"Η ενδορρινική, διά του διαφράγματος προσπέλαση της υποφύσεως".
Βαρλετζίδης, Ζ. Βολίκας, Χ. Κλαδευτήρας, Α. Νικολαϊδης, Θ. Παπασταύρου.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, σελ. 89,
5-9 Οκτωβρίου 1991, Θεσσαλονίκη.

"Η αντιμετώπιση των όγκων του ανωτέρου αναπνευστικού καί πεπτικού συστήματος με ακτίνες Laser".
Πανταζής, W. Steiner, Θ. Παπασταύρου.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, σελ. 90,
5-9 Οκτωβρίου 1991, Θεσσαλονίκη.

"Η περιχονδρίτις του πτερυγίου του ωτός στο γενικό νοσοκομείο".
Κοκκέβη, Θ. Παπασταύρου, Γ. Γεωργουλόπουλος, Δ. Πανταζής, Σ. Χατζηκωνσταντί νου.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, σελ. 112,
5-9 Οκτωβρίου 1991, Θεσσαλονίκη.

"Θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου ανοικτής ευσταχιανής σάλπιγγος".
Παπασταύρου, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Σ. Βαρλετζίδης.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, σελ. 139,
5-9 Οκτωβρίου 1991, Θεσσαλονίκη.

"Σπάνια περίπτωση παραγαγγλιώματος του λάρυγγος".
Πανταζής, Θ. Παπασταύρου, Σ. Σότσιου, Η. Κοκκέβη.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής καί Τραχήλου, σελ. 143,
5-9 Οκτωβρίου 1991, Θεσσαλονίκη.

"Hyperacousis: differential diagnosis and treatment".
Th. Papastavros, G. Georgoulopoulos, D. Pantazis, I. Kokkevi.
2nd International Meeting in Audiology, page 186-187, October 5-9 1991, Thessaloniki.

"Complications of hearing aid fitting, in medically poor candidates".
Th. Papastavros, D. Pantazis, G. Georgoulopoulos, I. Kokkevi.
2nd International Meeting in Audiology, page 187, October 5-9, Thessaloniki.

"Σπάνια περίπτωση επίκτητου αγγειονευρωτικού οιδήματος".
Θεόδωρος Παπασταύρου καί Χάρης Τζάθας.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας καί Κλινικής Ανοσολογίας, σελ. 13,
19-21 Μαρτίου 1992, Αθήνα.

"Prediction of Ear Barotrauma of Ascent, by Tympanometry."
Th. Papastavros
Proceedings of the XVIIIth Annual Meeting on Diving and Hyperbaric Medicine, European Underwater Biomedical Society (EUBS) 1992, page 238-240, September 15-19, 1992, Basel, Switzerland.

"Ακοολογικά ευρήματα στο σύνδρομο Alport".
Μπελδέκος, Θ. Παπασταύρου, Ι. Κοτρώνη, Δ. Κωνσταντόπουλος.
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου,
Ηράκλειο Κρήτης, 14 Οκτωβρίου, 1993.

"Εμπειρίες από την ακοολογική αποκατάσταση πρεσβυκόων ατόμων".
Παπασταύρου, Φ. Μπελδέκος, Ι. Κοτρώνη.
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, Αθήναι, Δεκέμβριος 1993.

"Η συμβολή της ενδοσκοπίας στη διαγνωστική των παθήσεων του σπλαχνικού κρανίου."
Θ. Παπασταύρου και Φ. Μπελδέκος Video-clip, παρουσιάσθηκε στο Κοινό Συνέδριο Εμφυτευματολογίας (7ον Διεθνές Ελλ. Ετ. Οδοντιατρικών Ερευνών, 4ον Ελλ. Ετ. Στοματικών Εμφυτευμάτων και
5ον International Research Committee of Oral Implants), Αθήναι, Δεκέμβριος 1993.

Ρογχοπάθεια-Υπνική άπνοια: Η θεραπευτική συμβολή του Ωτορρινολαρυγγολόγου.
Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου
Συμπόσιο Ρογχοπαθειών, Αλεξανδρούπολις Μάϊος 2005

H ενδοσκοπική προσέγγισι για λήψι οσφρυτικού βλεννογόνου προς μεταμόσχευσιν.
Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου
Ημερίς (με διεθνή συμμετοχή) για την αυτόλογη μεταμόσχευσι οσφρυτικών βλαστοκυττάρων στις κακώσεις της σπονδυλικής στήλης.
Αθήναι Ιούνιος 2006

To συγγενές χολοστεάτωμα.
Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου, Μάριος Ταπής
Κλινικοπαθολογική συζήτησις, ΙΑΣΩ General, Δεκ. 2006

Το σ. Pfaundler-Hurler (γαργοϋλισμός)-Η ΩΡΛ διάστασις.
Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου
Ημερίς για τις βλεννοπολυσακχαριδώσεις. Αθήναι 2007

The use of RF devices in harvesting of olfactory mucosa graft. A proposal.
Aias-Theodoros Papastavrou, MD , Helen Patsea, MD , Christos Gogos, MD , Dimitis Prokopakis, MD
Spinal Cord Injury-3rd International Symposium: Olfactory Mucosa Autografts and Rehabilitation, Kefallonia, May 2008

Ιατρογενείς παραλύσεις του λάρυγγος: Θεραπευτική αντιμετώπισις.
Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου.
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής των Ενδοκρινών αδένων. Αθήναι 2011


 
 
 
 

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

Κεντρική Σελίς

Πρακτικά ΩΡΛ Θέματα