MEDISUB
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
HELLENIC  INSTITUTE  FOR  PREVENTIVE  UNDERWATER MEDICINE

Tηλ. 210-7218-831, 697-444-2112

Πρόληψι τοῦ Βαροτραύματος

 

Βαρότραυμα λέγεται κάθε τραυματικὴ βλάβη σὲ ἀεροφόρο ὄργανο, ἡ ὁποία προκύπτει ὑπὸ τὴν ἐπίδρασι διαφορᾶς πιέσεως ἑκατέρωθεν

τοῦ τοιχώματός του.
 
Δυσβαρικὸ ὀνομάζεται ἕνα σύστημα ὅταν ἡ τιμὴ τῆς πιέσεως  δὲν εἶναι ἡ αὐτὴ σὲ ὅλα  του τὰ σημεῖα. Κλινικὰ σημαντικὲς δυσβαρικὲς καταστάσεις ἀναπτύσσονται πρακτικὰ μόνο σὲ περίκλειστους ἀεροφόρους χώρους, μὲ ἀνελαστικὰ τοιχώματα, ὅπως πχ τὰ ἱγμόρεια καὶ οἱ ἄλλοι παραρρίνιοι κόλποι, καὶ φυσικὰ τὸ μέσο οὖς.

Κατά την φάσι της καθόδου:
Οἱ παραρρίνιοι κόλποι δὲν χρειάζονται φυσιολογικὰ καμμία ἐνέργεια ἐκ μέρους τοῦ δύτη, γιὰ νὰ ἐξισώσουν τὴν πίεσί τους.

Ὅσον ἀφορᾷ στὸ αὐτί, κάθε δυσκολία στην επιτυχή εκτέλεσι των χειρισμών για εξίσωσι των πιέσεων θέτει τον δύτη σε κίνδυνο ωτικού βαροτραύματος. Χρειάζεται ἀπαραιτήτως ἐξοικείωσι μὲ τὴ λειτουργία τῆς Εὐσταχιανῆς Σάλπιγγος. Συνεπώς, αποτελεί λογικό μέτρο ασφαλείας, να αναβάλεται η ψυχαγωγική κατάδυσι, κατά την οποία εμφανίζονται δυσκολίες στην εξίσωσι των πιέσεων, κατά την κάθοδο. Επίσης, όταν εμφανίζονται διάφορα τεχνικά προβλήματα σε μια κατάδυσι, δεν επιτρέπεται αυτά να αλλάζουν τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς ενέργειες του δύτου, εφ’ όσον παραβιάζονται οι αρχές της καταδυτικής φυσιολογίας.

Κατά την φάσι της ανόδου:
Ἡ αναγκαιότητα για καλή εκπαίδευσι είναι πολύ μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία εκτονώσεως της πιέσεως κατά την ανάδυσι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αυτοδύτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να εξισώση τις πιέσεις, επιβραδύνοντας ή διακόπτοντας την ανάδυσι, ή ακόμη αυξάνοντας λίγο το βάθος. Με αργές κινήσεις και προσέχοντας να μη πέση σε κατάστασι πανικού, ο αυτοδύτης επαναλαμβάνει την ανάδυσι, μέχρι να εμφανίση πάλι το πρόβλημα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειασθή, ενώ παράλληλα ο δύτης φροντίζει στις φάσεις καθόδου να μετακινή αέρα μέσα από τη στενωμένη ή προβληματική δίοδο. Συνήθως οι χειρισμοί αυτοί αποδίδουν, και ο δύτης αναδύεται με ασφάλεια.

Αν η ανάδυσι δεν μπορή να ολοκληρωθή ομαλά, τότε η κατάστασι είναι πραγματικά δύσκολη. Ο δύτης πρέπει να αναδυθή, ξεπερνώντας τα αξεπέραστα: Τον ίλιγγο, τον έμετο, την απώλεια προσανατολισμού, τον πόνο, και κυρίως τον πανικό. Μόνο η αυτοκυριαρχία και η ψυχολογική προετοιμασία είναι δυνατόν να φέρουν το δύτη στην επιφάνεια. Εκεί θα τον βοηθήση η τύχη και η καλή επιλογή των συντρόφων του. Αφού ο δύτης δεχθή τις πρώτες περιποιήσεις, πρέπει αμέσως να αναζητηθή η κατάλληλη ιατρική βοήθεια, το αργότερο σε 24 ώρες.

Αν υπάρχη ρήξη του λαβυρίνθου (περιλεμφικό συρίγγιο), τότε η μόνη ενέργεια που ενδείκνυται είναι η χειρουργική επέμβαση. Είναι μία από τις περιπτώσεις όπου ο χρόνος πραγματικά πιέζει. Αντί να ζητούνται γνώμες από αναρμοδίους και να εφαρμόζονται διάφορες εμπειρικές και όχι αιτιολογημένες "θεραπείες", πρέπει να αναζητήται ο κατάλληλος ιατρός. Μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, πρέπει ο άρρωστος να αποφεύγη τις πολλές μετακινήσεις και τη σωματική προσπάθεια.

Τα ωτικά βαροτραύματα ανόδου είναι καταστάσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Παρά ταύτα, η εμπειρία δείχνει ότι σπανίως συμβαίνουν εντελώς τυχαίως. Π. χ., είναι πολύ συχνά όταν η κατάδυσι γίνεται λίγο μετά την αποδρομή ενός κοινού κρυολογήματος. Αφού περάσουν τελείως τα ενεργά ενοχλήματα του κρυολογήματος, παραμένουν λίγες πηκτές βλέννες, που είναι δυνατόν να εμποδίσουν την εξίσωσι πιέσεων στην άνοδο. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει σε δύτες με αλλεργία σε έξαρσι, ή σε ατελή θεραπεία. Υπάρχει και μία μικρή κατηγορία δυτών με φυσιολογικές ευσταχιανές σάλπιγγες, που παρουσιάζουν ηυξημένη αντίστασι στη διέλευσι του αέρος. Επειδή και αυτός ο παράγων μπορεί να προσδιορισθή, οι δύτες αυτοί είναι δυνατό να μειώσουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν κατά την κατάδυση, με τις κατάλληλες οδηγίες από τον ιατρό τους.

Είνε προφανές ότι όλα τα προβλήματα εξισώσεως των πιέσεων κατά την ανάδυσι λαμβάνουν δραματικές διαστάσεις όταν παρουσιάζωνται στον ελεύθερο δύτη. Ο λόγος είνε ότι ο ελεύθερος δύτης δεν έχει το περιθώριο χρόνου που έχει ο αυτοδύτης. Για τον λόγον αυτόν οι ελεύθεροι δύτες πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, όσον αφορά την προληπτική ιατρική.

Επίσης οι αυτοδύτες, για να έχουν πράγματι την άνεσι που θεωρητικά έχουν, πρέπει να τελειώνουν την κατάδυσι με αρκετό υπόλοιπο αέρος στη φιάλη τους.
 
 

᾿Επιστροφὴ στὸ ᾿Ωτικὸ Βαρότραυμα

ΘΕΜΑΤΑ KATAΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (βρίσκεσθε εδῶ)
Ἡ Εὐσταχιανὴ Σάλπιγγα

Βαρηκοΐα & Κατάδυσι
Ἴλιγγος & Κατάδυσι

Συγκοινωνίες καὶ Χῶρος Σταθμεύσεως
***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ρινῖτις & Κατάδυσι
Ἀτοπία (ἔκζεμα-ρινικοὶ πολύποδες-ἄσθμα)  

Παραρρινοκολπῖτις

ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας
 


210-6502000,  697-444-2112

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ Πρόγραμμα δράσεως Αττική 2000+