Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
Ear᾿ΩτοNose῾ΡινοThroatΛαρυγγολογία
Χειρουργικὴ Κεφαλῆς & Τραχήλου

Τηλέφωνα: +30 697 444 2112 (Whatsapp), +389 70 648 589 (Viber)


 
Ἀσκληπιὸς & Ὑγιεία
ΙΛΙΓΓΟΣ

Στὴν ἱστοσελίδα αὐτὴ θὰ βρῆτε ἀπαντήσεις στὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα:

σημαίνει ἴλιγγος; Εἶνε τὸ ἴδιο μὲ τὴ ζάλη;

Γιατί εἶναι ὁ ὠτορινολαρυγγολόγος ὁ πιὸ ἐνδεδειγμένος ἰατρὸς γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἀντιμετώπισι τῶν ἰλίγγων;

Σ τί φείλονται τ αθουσαα σύνδρομα;

Σ ποιά π τς δύο κατηγορίες πάγεται «στομαχικς λιγγος»;

Τί πρέπει ν κάνω σ περίπτωσι λίγγου;

Ο λιγγος θεωρεται πεγον πρόβλημα;

Ἀριστερὸς λαβύρινθος, 7ο καὶ 8ο ἐγκεφαλικὸ νεῦρο σὲ μαγνητικὴ τομογραφία


 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Tί σημαίνει ἴλιγγος; Εἶνε τὸ ἴδιο μὲ τὴ ζάλη;

῎Οχι, ἡ ζάλη εἶνε ἕνα μᾶλλον ἀκαθώριστο δυσάρεστο αἴσθημα, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ περιγραφῇ ὡς βάρος στὸ κεφάλι, ἢ/καὶ τὸ ἀντίθετο, αἴσθημα δηλαδὴ ἐλλείψεως βάρους στὸ κεφάλι, συνοδευόμενο ἐνίοτε ἀπὸ ἀκαθορίστως διαταραγμένη ἀντίληψι τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἀδιαθεσία. ᾿Απὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὡς ἴλιγγος χαρακτηρίζεται κάθε κινητικὴ ψευδαίσθησι, ποὺ ἀφορᾷ τὸν ἑαυτὸ ἢ τὸ περιβάλλον. Στὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, ὁ ἴλιγγος συνοδεύεται ἀπὸ χαρακτηριστικές κινήσεις τῶν ματιῶν καὶ τάσι πρὸς ἔμετο ἢ/καὶ ἔμετο. Τὸ σύνολο αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων λέγεται μὲ ἕνα ὄνομα "αἰθουσαῖο σύνδρομο". Μὲ τὸν ὅρο "κινητικὴ ψευδαίσθηση" ἐννοεῖται κάθε ψευδὴς ἐντύπωσι ποὺ δημιουργεῖται στὸν ἀσθενή, ὅτι ὁ ἴδιος ἢ τὸ περιβάλλον κινεῖται. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ὁ ἀσθενὴς καταλαβαίνει ὅτι πρόκειται γιὰ ψευδῆ αἴσθησι. Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο διαχωρίζει τὶς καταστάσεις αὐτὲς ἀπὸ τὶς "γνήσιες ψευδαισθήσεις", ποὺ συναντῶνται στὶς ψυχικὲς παθήσεις. Οἱ χαρακτηριστικὲς κινήσεις τῶν ματιῶν ποὺ ἀναφέρθηκαν, ὀνομάζονται "νυσταγμός". Σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν ἴλιγγο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑποκειμενικό, βιωματικὸ αἴσθημα, προσφέρονται γιὶ ἀντικειμενικὴ παρατήρησι. ῾Η συστηματικὴ μελέτη τῶν νυσταγμῶν, μὲ ἁπλῆ παρατήρησι ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ ἠλεκτρονυσταγμογράφημα, βοηθεῖ ἰδιαίτερα στὴ μελέτη τῶν (πάρα πολλῶν καὶ διαφόρων) παθήσεων ποὺ παρουσιάζουν ἴλιγγο, καὶ ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς σύγχρονης διαγνωστικῆς τῶν παθήσεων τοῦ ἔσω ὠτός.


Γιατί εἶναι ὁ ὠτορινολαρυγγολόγος ὁ πιὸ ἐνδεδειγμένος ἰατρὸς γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἀντιμετώπισι τῶν ἰλίγγων;

Γιὰ δύο τοὐλάχιστον σοβαροὺς λόγους: 

  • ᾿Επειδὴ τὸ βασικὸ ὄργανο ἰσορροπίας καὶ ἀντιλήψεως τῆς κινήσεως εἶναι ὁ ὀπίσθιος λαβύρινθος, ὁ ὁποίος ἀποτελεῖ τμῆμα τοῦ ἔσω ὠτός.
  • ᾿Επειδὴ οἱ συχνότερες παθήσεις ποὺ προκαλοῦν ἀληθὴ ἴλιγγο εἶναι παθήσεις τοῦ λαβυρίνθου, π. χ. ἡ νόσος καὶ τὸ σύνδρομο Menière, ἡ αἰθουσαία νευρωνῖτις, ἡ κυπελολιθίασι, ἡ καναλολιθίασι, τὰ ὠτικὰ βαροτραύματα, οἱ κινητώσεις κλπ.
  • ᾿Επειδὴ τὸ ἰατρικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα σὲ ὅλον τὸν δυτικὸ κόσμο ἐκ παραδόσεως ἐκπαιδεύει κυρίως τοὺς ὠτορινολαρυγγολόγους γιὰ τὴν διάγνωσι καὶ ἀντιμετώπισι τῶν ἰλίγγων.

Σὲ τί ὀφείλονται τὰ αἰθουσαῖα σύνδρομα;

Τὰ αἰθουσαῖα σύνδρομα ταξινομοῦνται, ἀναλόγως τῆς ἐντοπίσεως τῆς βλάβης, σὲ περιφερικὰ καὶ κεντρικά. 

Σὲ ποιά ἀπὸ τὶς δύο κατηγορίες ὑπάγεται ὁ «στομαχικὸς ἴλιγγος»;

Σὲ καμμία. Στομαχικὸς ἴλιγγος δὲν ὑπάρχει. Πρόκειται στὴν πραγματικότητα γιὰ παρεξήγησι τοῦ φαινομένου τῆς ναυτίας καὶ τοῦ ἐμέτου, τὰ ὁποῖα ἔχουν βεβαίως ὡς ἑστία ἐκδηλώσεως τὸ πεπτικὸ σύστημα, ἀλλὰ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ νευροφυτικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ αἰθουσαίου συνδρόμου.

Τί πρέπει νὰ κάνω σὲ περίπτωσι ἰλίγγου;

῾Ο ἴλιγγος καὶ τὰ συνοδευτικά του συμπτώματα προβληματίζουν συνήθως ἔντονα μὲ τὴν ἐμφάνισί τους, και φοβίζουν τὸν ἄρρωστο. ῎Ετσι, ἡ καθυστέρησι ἀναζητήσεως ἰατρικής φροντίδος ἀποφεύγεται. ῾Ο χρόνος ἐδῶ χάνεται μὲ ἐξετάσεις αἵματος, ἀκτινογραφίες, καρδιογραφήματα κλπ, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν θέσι στὴν πρώτη γραμμή τῆς διαγνωστικῆς προσεγγίσεως. ῍Αν ὁ εἰδικὸς ὠτορινολαρυγγολόγος ἔχη ἀποφανθῇ ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ αἰθουσαία πάθησι, ἢ ἂν ὑπάρχουν ἄλλοι ἰατρικοὶ λόγοι, τότε βεβαίως ὁ ἄρρωστος θὰ μελετηθῇ καὶ μὲ αὐτοὺς καὶ μὲ ἄλλους ἀκόμη τρόπους. 

Συνεπῶς:

῾Η πρώτη γραμμὴ διαγνωστικῶν ἐξετάσεων ποὺ χρειάζεται ὁ ἀσθενὴς μὲ ἴλιγγο δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τὴν ἐξειδικευμένη μελέτη τοῦ λαβυρίνθου καὶ τοῦ κεντρικοῦ αἰθουσαίου συστήματος,  ἡ ὁποία ἀρχίζει μὲ τὴν κλινικὴ ἐξέτασι τοῦ ὠτορινολαρυγγολόγου.

῾Ο ἴλιγγος θεωρεῖται ἐπεῖγον πρόβλημα;

᾿Αφοῦ προηγηθῆ ἐμπεριστατωμένος ἔλεγχος, καὶ καταλήξωμε ὅτι χρειάζεται θεραπεία, εἴτε συντηρητική, εἴτε χειρουργική, αὐτὴ πρέπει νὰ ἀρχίζῃ τὸ ταχύτερο. ῞Οπως καὶ τὸ ὄργανο τῆς ἀκοῆς, ἔτσι καὶ τὸ αἰθουσαῖο ὄργανο, ἀποτελεῖται ἀπὸ εὐγενέστατα νευρο-επιθήλια. Τὰ αἰσθητήρια κύτταρα τοῦ κοχλία (τριχωτὰ κύτταρα) καὶ τοῦ αἰθουσαίου ὀργάνου βρίσκονται, μαζὶ μὲ τὰ νευρικὰ κύτταρα, στὴν κορυφὴ τῆς ἀνατομικῆς καὶ λειτουργικῆς ἐξειδικεύσεως. Εἶναι δὲ νόμος στὴ βιολογία, ὅτι ὅσο αὐξάνεται ἡ κυτταρικὴ ἐξειδίκευσι, τόσο χάνονται οἱ ἱκανότητες ἐπιβιώσεως τῶν κυτταρικῶν σχηματισμῶν (π.χ. ἡ ἀνθεκτικότητα καὶ ἀναγεννητικότητα τῶν κυττάρων, ἡ ἀνάπλασι τῶν ἱστῶν κλπ). Εἶναι συνεπῶς σκόπιμο καὶ δικαιολογημένο, ὅ,τι πρέπει νὰ γίνῃ, νὰ γίνεται ἀμέσως.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΛΙΓΓΟ

Νόσος κα σύνδρομο Menière

Ατοάνοσος τολογικ Νόσος

λιγγος θέσεως κα λλαγς θέσεως

Ὀπισθολαβυρινθικὲς Παθήσεις

Κεντρικὲς Αἰθουσαῖες Παθήσεις                                                                                         

᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας
 


+30 697 444 2112 (Whatsapp), +389 70 648 589 (Viber)

 

 

 

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής

ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

https://www.linkedin.com/in/dr-aias-theodoros-papastavrou-137085156/

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
1